Äldre tycker det har blivit svårare att få tag på en läkare.

Allt svårare att få träffa läkare

Boende på äldreboenden tycker att det har blivit svårare att träffa läkare eller få kontakt med omsorgspersonal. Det visar en enkät från Socialstyrelsen.

När Socialstyrelsen i sin senaste enkät frågade boende på äldreboenden om hur lätt de kan få träffa en läkare visar det sig att allt fler tycker att det har blivit svårare. Andelen som tycker det är mycket eller ganska lätt har minskat från 53 till 45 procent sedan förra enkäten.

Samma trend syns på särskilda boenden med omfattande vårdbehov när det gäller hur enkelt det är att få kontakt med personalen. I år tycker 78 procent att det är mycket eller ganska lätt att komma i kontakt med omsorgspersonalen, mot 82 procent i förra enkäten.

I samma enkät har personer med hemtjänst tillfrågats om ensamhet, och då svarar 56 procent att de ofta eller då och då besväras av ensamhet. Det är en ökning med tre procent sedan år 2020. På särskilda boenden upplever 41 procent att de har varit mer ensamma under pandemin än tidigare. Kvinnor tycks också uppleva ensamhet oftare än män.

En sista notering i årets enkät är att omsorgspersonalens kompetens tycks minska. Mellan åren 2013 och 2022 gick andelen personal med adekvat kompetens ned från 86 till 77 procent. Mätningen gäller bara omsorgspersonal som är i tjänst under vardagar.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto