Elda ris och löv hemma? Nej!

Det är inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall hemma i trädgården. Allt så kallat bioavfall ska materialåtervinnas.

Sedan den första januari 2024 ska allt trädgårdsavfall återvinnas. Det kan komposteras på den egna tomten, lämnas in på en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. Det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall på tomten.

Exakt hur det ser ut där du bort bestämmer din kommun, men grundregeln är att allt avfall ska återvinnas. Nu när det stundar majbrasor kommer det dock att eldas en del ris runt om i landet. För att anordna en majbrasa krävs det dispens från kommunen, annars är det inte tillåtet att fira våren med en klassisk vårbrasa.

Förbudet mot alla former av eldning hemma i trädgården är taget av regeringen efter tolkning av EU:s regler om materialåtervinning. Naturvårdsverket har mer information om reglerna på sin hemsida. Redan år 2018 beslutade EU att medlemsländerna måste förbättra hanteringen av bioavfall och att detta skulle vara klart senast 2024.

Den debatt som har uppkommit i media på senare tid handlar om hur reglerna ska tolkas. I den nya avfallsförordningen står det att den som behandlar bioavfall i första hand ska prioritera materialåtervinning och att i andra hand använda sätt ”som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter.”

Naturvårdsverket tolkar det som att det inte är tillåtet att elda upp bioavfall, andra att det visst är det. Det är emellertid kommunerna som ansvarar för lokala bestämmelser. Hör därför efter med din kommun om vilka regler som gäller där du bor.

Ved som eldas i en spis eller panna omfattas inte av reglerna. Det är även fortsatt tillåtet att på angiven plats till exempel anordna en lägereld eller att grilla hemma.

Text Markus Dahlberg Foto iStock