Fattigt liv lika farligt som inaktivitet

Att vara fattig med låg socioekonomisk status verkar förkorta livet så pass mycket att det bör klassas som en avgörande riskfaktor. Enligt ny forskning är det nästan lika farligt som att inte röra på sig alls. Bara rökning är farligare.

Forskning har tidigare visat att det finns ett samband mellan låg utbildning, dålig inkomst, arbetslöshet och andra negativa faktorer i samhället och förtidig död. Liknande förhållande ser man även i Sverige, trots vår relativa jämlikhet. Det finns ett tydligt samband mellan exempelvis utbildning och förväntad livslängd samt risken att drabbas av både fetma och cancer.

I den nya studien, som visar faran med att vara fattig, har forskarna analyserat data från flera studier. Rapporten är publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet. Forskarna har jämfört fattigdom, låg socioekonomisk status, med sex andra välkända riskfaktorer bland 1,7 miljoner individer bosatta i västra och södra Europa, USA och Australien.

Minskar överlevnad med två år
Individernas socioekonomiska status uppskattades genom att utgå från deras yrken, enligt Dagens Medicin.
Det visade sig att individer med en låg socioekonomisk status riskerar att dö i snitt 2,1 år före dem med hög socioekonomisk status. Det är i nivå med hur andra undersökningar har visat hur fysisk inaktivitet riskerar att förkorta ens liv.

Det viktigt att regeringar och myndigheter accepterar det som en avgörande riskfaktor.

Den största riskfaktorn var rökning och diabetes, som förkortade personernas liv med 4,8 respektive 3,9 år. Högt blodtryck, fetma och hög alkoholkonsumtion minskade livet med 1,6; 0,7 respektive 0,5 år, visar resultaten

Stor riskfaktor
Forskarna menar att man i stort sett aldrig tar hänsyn till en individs socioekonomiska status vad beträffar hälsan. Däremot tar man hänsyn till de andra riskfaktorerna som rökning, högt blodtryck och fetma när man utarbetar hälsoprogram för att minska riskerna för ohälsa.
Det viktigt att regeringar och myndigheter accepterar det som en avgörande riskfaktor.

Artikelns huvudförfattare, Silvia Stringhini, verksam vid Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) i Lausanne, Schweiz, anser att regeringar och myndigheter borde beakta fattigdom som en riskfaktor.
– Givet den stora påverkan den socioekonomiska statusen har på hälsan, är det viktigt att regeringar och myndigheter accepterar det som en avgörande riskfaktor och slutar att exkludera den från hälsopolicys.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto