Fler pratar om levnadsvanor

Läkare pratar oftare om levnadsvanor med sina patienter. Det visar årets patientenkät som ställer en rad frågor till patienter om hur de upplever primärvården.

I enkäten framgår det att allt fler patienter upplever att läkare diskuterar patienternas tobaks- och alkoholvanor, samt deras motions- och kostvanor.

Drygt 30 procent av de tillfrågade patienterna uppger att läkaren diskuterat alkohol- och tobaksbruk med dem. Det ska jämföras med cirka 25 procent i förra mätningen från år 2021.

När det gäller motionsvanor uppger 43 procent att läkaren tagit upp diskussionen, jämfört med drygt 40 procent i förra mätningen. När det kommer till kostvanor var siffran drygt 31 procent för i år jämfört med drygt 28 procent i förra mätningen.

Fler patienter uppger dessutom att de och läkaren diskuterat vad patienten själv kan göra för att förbättra sin hälsa.

– Primärvården har även en viktig hälsofrämjande och förebyggande funktion, så det är såklart positivt om fler patienter upplever att läkarna pratar om kosthållning, riskbruk och vikten av fysisk rörelse. Vi får hoppas att det är en trend som håller i sig, och att det har effekt på folkhälsan, säger Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef på SKR.

I övrigt är förändringarna jämfört med tidigare mätningar mycket små.

    Fakta
    Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i enkäten får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Nationell patientenkät samordnas av SKR.

Text Markus Dahlberg Foto iStock