Ingen mammografi – om du fyllt 75

Oktober – den rosa månaden. En månad som särskilt uppmärksammar kampen mot bröstcancer. Men kvinnor över 74 år kallas inte till mammografi. Detta trots att var femte kvinna som diagnosticeras med bröstcancer är 75 år eller äldre.

67 940 av SKPF:s medlemmar är kvinnor som har fyllt 75 år. Enligt dagens riktlinjer rekommenderar inte Socialstyrelsen att de ska kallas till regelbundna undersökningar för bröstcancer, det som i dagligt tal kallas för mammografi. Eftersom bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, och det faktum att 20 kvinnor insjuknar i bröstcancer varje dag, undrar vi om det är rimligt?
Vi frågar Mattias Fredricson, som är enhetschef på Social­styrelsen.

Vad säger Socialstyrelsen till våra 67 940 kvinnliga medlemmar om att de inte behöver omfattas av mammografin?

Vi arbetar just nu med att se över den nuvarande rekommendationen om screening för bröstcancer. I översynen ingår att, med hjälp av bland annat experter inom området, bedöma om det finns skäl att ändra den övre åldersgränsen. Sverige har i dag den högsta åldersgränsen i Europa och är nästan ensamma om att erbjuda screening efter 69 år, som är den internationella rekommendationen.

Hur arbetar ni med åldersgränsen i den översyn av screeningen som görs nu? Kan våra läsare hoppas på att den höjs, och i så fall när?
Alla våra bedömningar av screeningprogram utgår ifrån den nationella modell för screening som Socialstyrelsen har utvecklat. Det innebär bland annat att vi i den pågående översynen har anlitat SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) för att sammanställa de studier och vilken evidens det kan finnas för att screening efter 74 år skulle minska dödligheten i bröstcancer.
Då översynen pågår kan vi inte uttala oss om vilka ändringar som kan komma att bli aktuella.

Finns det någon forskning på 75-plussare som visar att de inte behöver undersökas?
Vad vi känner till så finns det inga studier som undersöker nyttan eller riskerna med screening efter 74 år.

Text Markus Dahlberg Foto Rosa bandet

Senaste artiklarna