Katastrof i äldrevården

Ingen kommun lever upp till de lagar och regler som finns gällande medicinsk vård och behandling på särskilda boenden för äldre. Det skriver Inspektionen för vård och omsorg i en ny rapport.

Tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) riktar hård kritik mot hur kommunerna sköter omsorgen på landets äldreboenden. IVO konstaterar att lägstanivån vad gäller medicinsk vård och behandling på särskilda boenden är för låg och att ingen kommun till fullo lever upp till de lagar och regler som finns.

Enligt IVO finns det till exempel allvarliga brister kopplat till vård i livets slutskede. Detta trots att denna vårdtyp ska ges högsta prioritet enligt den etiska plattform som riksdagen har fastställt. När palliativ vård sätts in i livets slutskede ska det hållas så kallade brytpunktssamtal med patienten och/eller närstående. Av granskningen framgår det att åtta av tio patienter som har avlidit saknar dokumenterade brytpunktssamtal. Dessutom uppger 66 procent av vård- och omsorgspersonalen att vården inte planeras så att patienten ska slippa att avlida ensam.

Ett annat exempel är att hanteringen av läkemedel i vissa fall kan vara direkt livsfarlig. Av de kommunala hälso- och sjukvårdsjournalerna framgår att patienterna har fått läkemedel som bör undvikas till äldre och dessutom är risken för osäker läkemedelshantering uppenbar. Över hälften av alla sjuksköterskor anser att det finns säkerhetsrisker med hur läkemedel hanteras i dag.

Andra brister som IVO pekar på i sin rapport är att många livsavgörande bedömningar görs av personal med lägst utbildningsnivå och att vård- och omsorgspersonalen i stor omfattning har låg kompetens i svenska språket. Läkarbedömningar förefaller inte göras i den omfattning som det finns behov av och 88 procent, nästan nio av tio, av alla sjuksköterskor uppger att de inte alltid har möjlighet att ge stöd till vård- och omsorgspersonalen i den omfattning som krävs.

IVO pekar också på bristen av kontinuitet och dokumentation. Enligt granskningen saknar i genomsnitt varannan patient (44 procent) dokumenterade vårdplaner i sin kommunala hälso- och sjukvårdsjournal. Enligt IVO är god dokumentation och kommunikation avgörande när arbetssätten bygger på att icke legitimerad vård- och omsorgspersonal möter patienten i vardagen och rapporterar till sjuksköterska, som i sin tur rapporterar till läkare, som fattar beslut om medicinsk vård och behandling.

– Än en gång kommer bristerna inom äldreomsorgen fram. När ska kommunerna lära sig att alla har rätt till en säker läkemedelshantering, en värdig vård i livets slutskede, att kontinuitet och dokumentation är viktiga för de som har behov av vård och omsorg. Så sorgligt att kommunerna inte kan leva upp till det, säger SKPF Pensionärernas ordförande Liza di Paolo-Sandberg upprört.

IVO har granskat och genomfört analyser av ett urval av kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från totalt 1 985 särskilda äldreboenden i kommunal regi. Granskningen omfattar även svar på enkäter från patienter/närstående, vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor samt verksamhetsföreträdare.