Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män

En ny rapport från Arbetsmiljöverket slår fast att kvinnor har sämre arbetsmiljö än män, särskilt utsatt är det arbeten inom välfärdssektorn där kvinnor dominerar. Och kvinnor är inte sjukare – utför män och kvinnor samma arbete drabbas de också av samma besvär.

Både socialförsäkringsminsiter Annika Strandhäll och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson poängterar vikten av förändringsarbete för att komma tillrätt med den ojämställda arbetsmiljön.

– Statistik och systematik är kvinnors bästa vän. I rapporten synliggörs vikten av systematiskt organisatoriskt arbetsmiljöarbete i kvinnodominerande yrken., säger Ylva Johansson
– Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män. Nu har vi det svart på vitt från myndigheten. Inte minst den kvinnodominerade välfärdssektorn bär ett stort ansvar för att kvinnor inte ska behöva bli sjuka på sina jobb, säger Annika Strandhäll.

Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män.

Rapporten som Arbetsmiljöverkets tagit fram om kvinnors arbetsmiljö visar tydligt att arbetsmiljön i Sverige är ojämställd.
Man skriver bland annat att det krävs större förändringar än vad som hittills skett på arbetsplatserna vad gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser. Detta gäller särskilt de kvinnodominerade branscherna.

Rapporten visar också att skillnaderna i arbetsmiljö och ohälsa mellan kvinnor och män inte har biologiska orsaker. När kvinnor och män har samma arbetsuppgifter drabbas de som regel av samma besvär.
Att kvinnor har sämre arbetsmiljö beror på att arbetet är organiserat på olika sätt och att fördelningen av resurser ser olika ut. Dessutom är antalet medarbetare per chef inom exempelvis hemtjänsten många gånger högre än inom mansdominerade grupper.

Några av rapportens slutsatser:
• I kvinnodominerande arbeten är förutsättningarna sämre, riskerna för ohälsa större och sannolikheten högre att arbetstagare slutar till följd av ohälsa eller missnöje.
• Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnodominerat arbete är följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en fråga om biologi utan om vilken belastning man utsätts för.
• Kvinnor och män som arbetar inom samma organisation eller yrke gör ofta olika saker vilket påverkar belastningen i arbetsmiljön.
• De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De måste därför hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå. Alla nivåer i organisationen måste se till att kraven i arbetet balanseras med rätt resurser.
• För att komma tillrätta med problemen med den ojämställda arbetsmiljön inom offentlig sektor krävs åtgärder på central och politisk nivå. Dit når inte tillsynen i tillräcklig utsträckning.
• Det måste till ett ökat engagemang och en större samverkan mellan olika aktörer med ansvar för arbetsmiljöarbetet: arbetsgivare, arbetstagare, företagshälsovård och myndigheter.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto