Maria Johansson (till vänster) och Johanna Simmons (till höger) får SKPF:s forskninganslag för sina projekt om att förbättra äldrevården.

SKPF:s forskningsanslag 2023

Under årets kongress delades två forskningsanslag ut. De utvalda projekten heter SAFE, trygg vård för äldre och Reagera, som handlar om att vården ska bli bättre på att upptäcka våld mot äldre. Maria Johansson och Johanna Simmons var på plats och tog emot var sin check på 175 000 kronor.

SAFE
Forskningsprojektet SAFE, som pågår mellan 2023 och 2025, har vuxit fram ur studien Riktad Primärvård. I den första studien undersöktes ett nytt arbetssätt: Att arbeta proaktivt med patienter som är 75+, multisjuka och som riskerar att läggas in på sjukhus. Resultatet utvärderas fortfarande, men det tycks visa att arbetsmodellen ger 17 procent lägre sjukvårdkostnader och 22 procent färre dagar på sjukhus. Studien visade dock ingen skillnad i livskvalitet.

– Livskvalitet är svårt att mäta, men det är klart att vi hade hoppats att det skulle ha blivit ett synligt positivt resultat, säger Maria Johansson, som är arbetsterapeut och adjungerad universitetslektor samt ansvarig för rehabiliteringsperspektiven i studien.

SAFE har nu utvidgat arbetsmodellen som studerar ett proaktivt arbetssätt inom primärvården. Vissa förbättringar i arbetsmodellen testas nu i större skala i Region Östergötland och Region Jönköpings län. Metoden innebär att man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. De utvalda patienterna bjuds in till ett hälso­samtal med en sjuksköterska. Under det första samtalet görs även vissa tester, så kallade funktionsskattningar. Patienten får också ett direktnummer till samma sjuksköterska, som blir en personlig kontaktsjuksköterska till patienten. Kontaktsjuksköterskan fungerar som spindeln i nätet och erbjuder patienten hjälp av fysioterapeut, arbets­terapeut eller annan profession som finns i nätverket, utifrån vad som framkommer i det första hälsosamtalet.

– Förväntade vinster med modellen är bland annat bättre livskvalitet, större trygghet och möjlighet att bo kvar längre hemma. Om resultaten blir positiva finns det redan nu intresse i övriga regioner för att införa modellen, och blir det samtidigt ekonomiska vinster är chanserna större att politikerna också intresserar sig för spridning av modellen, säger Maria Johansson.

– Vi är jättetacksamma för pengarna från SKPF. De ger oss tid till möten, utbildning av sjuksköterskor, tid att skriva artiklar till vetenskapliga tidskrifter och mycket annat, säger Maria Johansson.

Reagera
Det andra projektet som fick ta emot ett forskningsanslag är Reagera. Syftet med projektet Reagera är att utveckla metoder som kan hjälpa personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg att uppmärksamma när individer över 65 år blivit utsatta för våld, samt att förbättra det stöd som ges till utsatta personer.

Projektet består av flera delar. I ett av dem har ett frågeformulär, Reagera S, tagits fram för att det ska bli lättare för personal inom kommun och äldre­omsorg att identifiera personer över 65 år som är våldsutsatta. Frågeformuläret finns för gratis nedladdning på Lin­köpings universitets hemsida. Formuläret har testats på personer som inte har någon kognitiv sjukdom. Det visade sig att cirka 18 procent av de som deltog i studien hade varit utsatta för någon typ av våld efter att de fyllt 65 år.

Har en person varit utsatt för våld finns en ökad risk för psykisk ohälsa. Runt hälften av dem som varit utsatta efter 65 år hade även varit utsatta tidigare i livet. Man vet att de som utsätts för våld som barn löper större risk att även utsättas senare i livet, säger Johanna Simmons, som är läkare och docent samt projektledare för Reagera.

Första versionen av frågeformuläret är en självskattning, patienterna fyller i det själva. I en nyare del av projektet som pågår mellan 2021 och 2025 arbetas nu två nya frågeformulär fram. Det ena frågeformuläret riktar sig till människor som har en kognitiv sjukdom och det andra till anhöriga.

– De nya formulären är tänkta att kunna användas som ett stöd när frågor om våld ska ställas inom såväl sjukvård som inom kommunal omsorg och är mer anpassade efter ett intervjuformat, säger Johanna Simmons.
Johanna Simmons säger att våld och övergrepp är stora ord. Hon tycker att det är viktigt att allt uppmärksammas, även de mindre företeelserna och att man sätter in stöd och hjälper de inblandade för att minska risken för att våld ska ske.

– Det kan ibland vara oerhört ansträngande att vårda en nära anhörig med kognitiv sjukdom. Målet är naturligtvis att det inte ska förekomma våld. För att komma dit behöver vi uppmärksamma problematiska och svåra situationer tidigt och tillsammans med både patient och anhöriga försöka hitta nya sätt att hantera svåra situationer, säger Johanna Simmons. Det är det som projektet går ut på.

Pengarna som projektet Reagera fick av SKPF Pensionärerna ska användas till att fortsätta utveckla formulären, undersöka hur arbetet med att ställa ­frågor om våld inom äldreomsorgen kan utvecklas samt att arbeta med implementering av studiens fynd inom vård- och omsorg, avslutar Johanna Simmons när vi träffar henne på kongressen.

Text Eva Brenckert Foto Johan Marklund