Ur SKPF Pensionärrnas hållbarhetsplan: SKPF ska arbeta för att ta tillvara medlemmarnas intresse och verka för ett demokratiskt samhälle byggt på alla människors lika värde.

SKPF blir ett hållbart pensionärsförbund

Miljömärkta och energieffektiva lösningar och produkter ska användas. Leverantörer som anlitas ska ha kollektivavtal och betala sina skatter. Arrangemang ska vara tillgängliga för personer med funktionsned-sättning. Förbundet ska ha ett jämställt och inkluderande kansli.

Det är några inslag i den plan för hållbarhet som SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse antog vid sitt styrelsemöte den 25 februari. Med planen vill förbundet ta ett betydelsefullt ansvar för att den egna verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.
 Vi är en organisation i tiden. Därför måste vi bedriva en verksamhet som stöder en hållbar utveckling för det samhälle vi lever och verkar i. Det är också något vi är övertygade om att både blivande och befintliga medlemmar förväntar sig av SKPF, säger Lars Bromander, vice förbundsordförande och författare av hållbarhetsplanen. 

SKPF slår fast att man ska ha hållbara och goda arbetsvillkor för sina medarbetare. De ska ges goda arbetsvillkor som ska vara kompetensbaserade. Rekryteringen ska vara  fördomsfri och det ska vara, säkra och trygga arbetsplatser fria från trakasserier och kränkande särbehandling. Och förbundet ska ha nolltolerans mot kränkande attityder och diskriminering, skriver man i handlingsplanen.

Förbundet kommer att ställa höga krav på etiska normer och värderingar i sin kapitalförvaltning. Miljöhänsyn, socialt ansvarstagande och god etik ska integreras i SKPFs investeringar.

 För oss är det väldigt viktigt att ha en plan för hållbarhet. Medvetna organisationer som vi samarbetar med, våra medlemmar och förbundets leverantörer ställer helt enkelt krav på att vi agerar hållbart. Det är en överlevnadsfråga både för planeten och för förbundet, avslutar Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna. 

Text Camilla Janzon Foto IStockphoto