Omställningspensionens åldersgräns på 65 år är omotiverad, anser Pensionsmyndigheten.

Ta bort åldersgräns vid omställningspension

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat statens efterlevandeskydd. Analysen visar att omställningspensionens åldersgräns på 65 år inte kan motiveras.

Pensionsmyndighetens rapport Analys av efterlevandeskyddet lämnas till regeringen. I rapporten analyseras och prövas motiven till den åldersgräns som finns i omställningspensionen.
– Rapportens slutsats är att antingen bör omställningspension ges till alla efterlevande oavsett ålder, eller så ska staten inte ge omställningspension till någon efterlevande utan barn, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten.
– Vi framhåller vidare att en tillfällig omställningspension, även om den gavs till alla, inte ändrar på förhållandet att vissa pensionärer har låga pensioner, säger Kristin Kirs.

Änkepension var i Sverige en form av efterlevandepension som utgick till en avliden mans änka. Tanken är att maken genom att arbeta har intjänat pension för att försörja sig och sin hustru efter pensioneringen. Genom en änkepension har hustrun någon försörjning även om maken avlider. I dag finns i stället omställningspension.

 • Fakta omställningspension
  Omställningspension är en del av det allmänna efterlevandeskyddet.
  Omställningspension ges till vuxna under 65 år som har förlorat make, maka, registrerad partner oavsett barn, eller sambo vid gemensamma barn.
  Omställningspensionen är ettårig och behöver inte sökas utan betalas ut automatiskt vid dödsfallet.
  I normalfallet uppgår beloppet till minst 8 076 kronor per månad..
  Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem.

Foto iStockphoto