Dagens 35-åringar bör rikta in sig på att arbeta till 70.

Allt längre fram till pensionen

Dagens 35-åringar bör nog rikta in sig på att arbeta fram till fyllda 70. Det är den riktålder som Pensionsmyndigheten räknat ut att de behöver arbeta för att få en pension på 70-80 procent av lönen.

Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram förslag hur pensionsåldern bör anpassas till att vi lever allt längre. Förslaget är beräknat på hur länge en person behöver arbeta för att pensionen ska uppgå till 70-80 procent av. För dagens 35-åringar pekar beräkningarna på att en prognosticerad riktålder blir 70 år.
– Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994. Vid riktåldern får det typfall, som brukar användas för att utvärdera effekter av regelförändringar av den allmänna pensionen, ca 56 procent av slutlönen, och med tjänstepension får typfallet 70-80 procent av slutlönen, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Riktålder höjs successivt
Enligt förslaget ska riktåldern fastställas för varje årskull vid 60år. Det ger, enligt Pensionsmyndigheten, individen en god framförhållning och goda förutsättningar att planera sin pension.

Pensionsmyndighetens föreslår att riktåldern ska höjas till 66 år för de födda 1958 och sedan höjas till 67 år för de födda 1961. Efterföljande höjningar av riktåldern för pension föreslås högst kunna ske vart tredje år och med som mest ett år i taget. Effekten blir att riktåldern för pension fasas in stegvis och att formeln för beräkning av riktåldern för pension tillämpas första gången för årskullen födda 1964.

Får betydelse för grundskyddet
Riktåldern får också stor betydelse för dem som har rätt till grundskyddet i pensionssystemet: garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. För en stor del av dessa personer kommer i praktiken åldern för tidigaste uttag att vara lika med riktåldern. Detta eftersom rätten till grundtrygghetsförmånerna är bunden till riktåldern och de personerna är beroende av garantipension och eventuellt bostadstillägg för att få en tillräckligt hög pension. Förslaget innebär också att individer kan få sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension) eller arbetslöshetsersättning efter 65 år och upp till riktåldern.

  • Riktålder föreslås fasas in – används fullt ut för de födda 1964

Text Ullacarin Tiderman Foto Pensionsmyndigheten