Besök på äldreboenden kan förbjudas igen

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19. Förbud kan gälla för ett län eller delar av ett län.

Den som är ansvarig för verksamheten får besluta om undantag från besöksförbudet om det finns särskilda omständigheter, exempelvis för att för att bryta en separation mellan makar, sambor eller registrerade partner. Det samma gäller för personer under 18 år som besöker en förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med.

Ett besöksförbud ska ses som en sista åtgärd, till exempel i situationer med svårkontrollerade utbrott av covid-19, hög samhällsspridning eller där övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Överväga andra åtgärder
Folkhälsomyndigheten menar att andra åtgärder än besöksförbud är betydligt viktigare för att undvika smittspridning av covid-19 på äldreboenden. Erfarenheter från covidpandemin talar också för att besökare mycket sällan är källan till smittspridning av covid-19 på äldreboenden.

– Orsakerna till smittspridningen har varierat, men klart är att arbetet med våra äldre på många håll kan förbättras ytterligare. Vi har sett att spridningen kan ha förvärrats av exempelvis hög personalomsättning och bristande följsamhet till basala hygienrutiner. Det är av största vikt att dessa utmaningar adresseras i första hand, säger generaldirektör Johan Carlson.

Vaksam på symptom och testning
Särskilt viktiga verktyg i det fortsatta arbetet är stor vaksamhet på symptom hos personal och boende samt snabb testning. Och att sätta in åtgärder för att begränsa vidare spridning. 

Besöksförbud innebär en omfattande inskränkning av individens rättighet att ta emot besök i sitt hem och därför behöver detta ske på ett rättssäkert sätt. Av det skälet kommer den bedömning som ska göras om eventuellt besöksförbud från och med den 14 december, att göras i samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Bland dessa kan nämnas kommuner, medicinskt ansvarig sjuksköterskor, vårdhygien, regioner och smittskyddsenheter.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto