Boende och läkemedel problem inom äldreomsorgen

Socialstyrelsens lägesrapport för hur äldre har det inom vård och omsorg ger både ris och ros. Det byggs fler särskilda boenden för äldre, men trots detta ökar väntetiderna. Och även om utskrivningen av olämpliga läkemedel för äldre minskar, så ökar den totala användningen.

I Vård och omsorg om äldre, lägesrapporten 2017, beskriver Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer som är 65 år eller äldre. Det är en samlad bild inom en rad olika områden, bland annat hur utskrivningen av läkemedel och läkemedelsanvändning har förändrats och hur utvecklingen för olika boenden ser ut.

Ökad väntetid för särskilt boende
Fler kommuner än tidigare bedömer att behovet av särskilda boendeformer för äldre kommer att vara uppfyllt om två år. Trots detta fortsätter väntetiden till särskilt boende att öka från 50 dagar 2013 till drygt 57 dagar 2016. Allt fler personer får hjälp i det ordinära boendet, medan antalet personer i särskilt boende fortsätter att minska. Detta medför att personalens kompetens inom hemtjänsten kommer att behöva stärkas för att möta äldre med allt större vårdbehov, menar Socialstyrelsen.

Förskrivningen av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre fortsätter att minska. Men medan personer som är 75 år och äldre i genomsnitt använder knappt fem läkemedel, har de multisjuka äldre i genomsnitt tio läkemedel. Socialstyrelsen konstaterar att den totala användningen av läkemedel ökar och att andelen äldre med tio eller fler läkemedel har ökat med 22 procent mellan 2005 och 2015.

Läkemedelsgenomgång
En som länge har varnat för att läkarna inte alltid vet vad som är lämpligt att förskriva till äldre, är professorn och geriatrikern Yngve Gustafson. Han uppmanar alla som har frågor om sin medicinering att vända sig till apoteken.

– I läkarutbildningen ingår i bästa fall ungefär två månader farmakologi, i apotekarutbildningen ingår fem års utbildning om läkemedel. På apoteken kan de analysera alla läkemedel du har fått förskrivna och bedöma om de är lämpliga för dig, säger han.

Ju äldre och skörare man blir, desto större andel av fallolyckorna orsakas av läkemedelsbiverkningar.

Socialstyrelsen skriver i rapporten att det är fortsatt viktigt att se över användningen av läkemedel, inte minst antidepressiva och smärtstillande opioider. Det är dessa läkemedel som enskilt eller i kombination med varandra kan öka risken för fallskada. Förskrivningen av dessa läkemedel ökar med ålder och är även vanligare bland kvinnor än bland män.

Dödliga fall
Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus. Över tusen personer dör, en siffra som har mer än fördubblats sedan år 2000.

– Ju äldre och skörare man blir, desto större andel av fallolyckorna orsakas av läkemedelsbiverkningar. Om vi tar människor med demenssjukdom så har vi sett att minst 50 procent av deras fallolyckor och minst 50 procent av deras höftfrakturer beror på läkemedelsbiverkningar, säger Yngve Gustafson.

Socialstyrelsen uppmärksammar även att läkmedelsanvändning ökar risken för muntorrhet, som kan ge tandskador och dålig munhälsa. I förlängningen kan det innebära viktnedgång och försämrad hälsa.

  • Apoteket kan se om din medicin är olämplig
    Du kan inte lita på att läkaren har stenkoll på alla dina mediciner och hur de reagerar med varandra. Men hjälp finns att få hos de flesta apotek. Med hjälp av datorprogrammet Elektroniskt expertstöd (EES) kan farmaceuten gå igenom alla dina förskrivna preparat och upptäcka om din medicinering behöver justeras.
    Till exempel kan EES upptäcka om du har: flera läkemedel med samma verkan, läkemedel som krockar med varandra, läkemedel som är olämpliga på grund av din ålder, för hög dosering
    För att apotekspersonalen ska kunna göra körningen i EES måste du ge ditt muntliga godkännande på plats, eller skicka med ditt ombud ett undertecknat godkännande (blankett finns på de flesta apotek).
    Läs mer om EES på eHälsomyndighetens hemsida

Text Ullacarin Tiderman och Rikard Johansson Foto Istockphoto