Depression riskfaktor för självmord hos äldre

Självmord bland ungdomar och unga vuxna diskuteras ofta. Äldre som själva väljer att avsluta sina liv uppmärksammas inte alls lika mycket. Ändå är självmorden bland äldre så många fler.

Äldre som försökt ta sitt liv men inte lyckats, säger ofta att de verkligen ville dö. Unga däremot, säger oftare att de var så trötta på sin livssituation att de ville se en förändring. De använder också i större utsträckning metoder som gör att de blir hittade i tid och kan räddas.
Margda Waern, överläkare i psykiatri och professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är en av relativt få som forskar kring självmord hos äldre. Hon menar att det inte är det faktum att man blir gammal som ökar viljan att dö.

– De flesta bevarar lusten att leva även om de inte klarar sig själva helt och hållet och kanske inte kan bo kvar i sin villa. När psykisk ohälsa kommer in i bilden däremot, då ökar risken för självmord och då är det värt att sätta in behandling, säger hon.

Allvarlig depression vanlig
I början av sin forskarbana intervjuade hon anhöriga till äldre som tagit sina liv, för att leta pusselbitar till varför ett långt liv slutade i självmord. Hon läste också de medicinska journalerna.

Gemensamt för nästan hälften av dem som begått självmord visade sig vara allvarlig depression.
En annan sak det inte talas högt om är alkoholmissbruk hos äldre, en riskfaktor som finns med vid många självmord hos både kvinnor och män. Området förtjänar mer uppmärksamhet, eftersom det faktiskt innebär så mycket som en tiofaldig riskökning för fullbordat självmord, anser Margda Waern.

Kroppslig sjukdom riskfaktor
Kroppslig sjukdom är även det en riskfaktor för självmord – men bara hos män. Margda Waern tror det kan bero på att män kan ha svårare att hitta nya sätt att klara sin livssituation när de blir sjuka.

Riktigt gamla däremot, de över 97 år, skattar ofta sin fysiska hälsa som god och hos dem innebär inte sjukdom någon riskökning för självmord. Det gör i stället sömnproblem och brist på sociala kontakter.

  • Skulle gå att förhindra
    Under åren 2011–2015 var andelen personer över 65 år som begick självmord mer än dubbelt så hög som andelen 15–34-åringar. Detta enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.
    Varje år begår mellan 300 och 400 äldre självmord i Sverige. I särklass vanligast är självmord bland män över 65 år. Efter 75 års ålder sker ytterligare en ökning och högst andel självmord sker i gruppen män över 80 år. Kvinnor har den högsta andelen självmord i gruppen 50-54 år.
    Med rätt vård skulle många av dessa dödsfall gå att förhindra, menar forskare.

Text Annika Söderpalm Foto Annika Söderpalm