Diskriminering mot äldre har ökat under pandemin

– Bekämpa ålderismen. Det är lönsamt både för samhället och de äldre. Det menar Barbro Westerholm, riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson för Liberalerna.
Hon menar att diskrimineringen mot äldre ökat under pandemin och att det krävs krafttag för att motverka denna negativa trend.

1900-talet var barnens århundrade, säger hon under en konferens som behandlar kvaliteten i äldreomsorgen, särskilt med avseende på covid-pandemin. Låt 2000-talet bli de äldres, är hennes budskap.
Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FNs generalförsamling. I dag har 196 stater ratificerat, förpliktat sig att följa, barnkonventionen.

Men lagen om förbud mot ålderism från 2013 måste skärpas och för att göra detta måste också områden som hälso- och sjukvård samt socialtjänst inkluderas. Diskrimineringsombudsmannen uppdrag att upplysa om åldersdiskriminering är långtifrån tillräckligt, påpekar hon.
– De negativa och stereotypa föreställningarna om seniorer måste jagas bort. Arbetslivet måste ta tillvara på våra unika kompetenser, säger Barbro Westerholm.

Ökad medellivslängd
I Sverige har medellivslängden ökat med ett kvarts sekel det senaste hundra åren. Det är glädjande, men samtidigt problematiskt när vår syn på när det är dags att lämna arbetslivet inte ändrats. Ta tillvara årsrikas kompetens, uppmanar Barbro Westerholm.
WHO har sedan 2016 drivit en kampanj mot åldersdiskriminering. Nu borde även Sverige intensifiera det arbetet och skärpa arbetet med den befintliga åldersdiskrimineringslagen så att den inte bara omfattar arbetsliv och utbildning, utan tillämpas inom civilsamhällets alla områden, tycker hon.
– Diskriminering mot äldre finns överallt, inte bara i arbetsliv och utbildning. Utan också inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och där äldre har tillgång till varor och tjänster.

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. ålder är ett dåligt mått på människors förmågor, menar hon. Det gäller både på arbetsmarknaden och i samhället. Hon skulle därför vilja höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på arbetet till 71 år. Vilket också är en markering som partiet gör.

Värdig pension
De som vill och kan ökar i antal och dessa får inte förhindras att fortsätta i arbetslivet. Samtidigt måste de som inte orkar jobba vidare få ett värdigt liv och en värdig pension, enligt Barbro Westerholm
– De som jobbat inom äldreomsorgen, kanske inte orkar jobba till 65. Men detta borde man titta på förebyggande, innan man är utarbetad och utsliten. Hur gör man för att även de i vårdyrken ska orka jobba längre? Här får man titta på arbetsmiljö, arbetstider, sysselsättningsgrad med mera. För går man tidigare i pension så påverkas pensionen negativt. Många tvingas i dag leva på små medel.

Barbro Westerholm har i sin politiska gärning drivit frågor om förbättringar för de äldre. Hon var pådrivande för eget rum i långvården och för parboendegaranti, vilket innebär att gifta par också ska få bo tillsammans när de bor på särskilt boende.
– Oavsett var i landet du bor ska varje medborgare veta att där finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet, säger hon.

Text Ullacarin Tiderman Foto Riksdagen