Internationella ligor riktar in sig på sårbara äldre i sina bedrägeriförsök.

En av sex över 65 utsätts för brott

Nästan 17 procent, var sjätte person 65 år eller äldre, utsattes för något brott under 2016. En unik sammanställning av Brå, Brottsförebyggande rådet, visar också att det finns organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre.

– En typ av organiserad brottslighet är de internationella ligor som särskilt riktat in sig på sårbara äldre personer. Det vanligaste vid den här typen av brottslighet är att gärningspersonen ringer på och uppger en falsk orsak till att behöva komma in i bostaden – till exempel att de är hantverkare eller personal från hemtjänsten, säger Monika Sellgren Karlsson, en av utredarna på Brå.

Äldre särskilt utsatta
Viss brottslighet som bedrägerier, riktar sig mot både äldre och yngre, men är särskilt allvarliga för äldre. Här fullbordas brottet oftare eftersom äldre ofta har sämre internetkunskaper och av den anledningen visar en högre grad av tillit. En stor del av bedrägerierna mot äldre sker över telefon.
Enligt ny statistik från polisens nationella bedrägericenter, NBC, blir allt fler lurade på pengar genom bluffar som involverar bankernas säkerhetsdosor. Under årets första sju månader har drygt 2 000 bedrägeribrott mot personer över 65 år anmälts till polisen. Det är en ökning motsvarande närmare 70 procent jämfört med samma period 2017.
– Konsekvenserna av att utsättas för brott blir ofta allvarligare för äldre än för yngre. Även en lindrigare misshandel kan leda till allvarliga skador med mycket lång läkningstid. Oro, ängslighet och misstänksamhet ökar. Sömnproblem eller att inte våga lämna hemmet är också vanliga konsekvenser, säger Klara Hradilova Selin, som har medverkat i utredningen på Brå.

Mer behöver göras
En tredjedel av allt våld mot äldre sker i nära relationer. I åtta fall av tio är detta våld riktat mot äldre kvinnor. Äldre kan vara utsatt för misshandel av en partner, men relativt många misshandelsfall handlar om barn eller barnbarn som ofta har missbruksproblem eller psykisk ohälsa och blir våldsamma i samband med ett besök.
Forskarna anser att det redan har vidtagits en del åtgärder för att förebygga brott mot äldre och öka deras trygghet, men det är inte tillräckligt. Några av de åtgärder som tas upp i rapporten är att införa anmälningsskyldighet för vårdpersonalen vid misstanke om våld av närstående. En annan åtgärd är att minska antalet vårdare som sköter eller hjälper den äldre i hemmet.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto