Statsbidraget till pensionärsorganisationerna höjs med fem milijoner kronor och blir därmed sammanlagt 13 miljoner kronor per år.

Fem miljoner extra till pensionärsorganisationerna

De fyra pensionärsorganisationerna, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, PRO och RPG får från och med den 1 januari 2021 höjt bidrag med 5 miljoner kronor. Statsbidraget blir därmed sammanlagt 13 miljoner kronor per år.

Regeringen höjer bidraget för att man menar att pensionärsorganisationerna fyller en viktig funktion i samhället. Organisationerna tillvaratar pensionärers intressen inom flera samhällsområden. Statsbidraget har legat på samma nivå under lång tid och pensionärsorganisationerna har återkommande pekat på att bidraget borde höjas. 

Regeringen har hörsammat önskemålen och menar nu att det är angeläget att nu höja nivån. Och höjer därmed bidraget från och med den 1 januari 2021 med fem miljoner kronor.

 Vilken julklapp. Det är mycket glädjande att regeringen har hörsammat våra önskemål, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Medlen betalas ut av Socialstyrelsen under 2021 och får användas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.  Syftet med statsbidraget är att stödja pensionärsorganisationer som tillvaratar pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto