Högutbildade lever sex år längre än lågutbildade

Trenden med ökade skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå fortsätter, visar SCBs uppdaterade demografiska analys med livslängdstabeller efter utbildningsnivå. Den som är högutbildad har en förväntad medellivslängd som är sex är längre än för den som är lågutbildad.

Det är en mycket stor skillnad i förväntad livslängd för de med förgymnasial utbildning och de med högskoleutbildning. 2017 var den återstående medellivslängden vid 30 års ålder 51 år för kvinnor och 48,3 år för män i gruppen med förgymnasial utbildning. I gruppen med gymnasieutbildning var medellivslängden cirka 3,5 år längre och i gruppen med eftergymnasial utbildning var medellivslängden ytterligare 2,5 år längre än i gruppen med gymnasieutbildning, sammanlagt sex år längre.

Det betyder att det skiljer hela se år i förväntad medellivslängd både för kvinnor och män beroende på om de är lågutbildade eller högutbildade. Men det är också stora skillnader i medellivslängd mellan de som är ensamstående och de som är sammanboende. Till exempel har sammanboende män med förgymnasial utbildning drygt ett år högre medellivslängd än ensamstående män med eftergymnasial utbildning.

SCB konstaterar att skillnaden i återstående medellivslängd har minskat mellan könen över tid medan skillnaden i medellivslängd beroende på utbildningsnivå och hushållstyp fortsätter att öka.

Text Sofia Noaksson Foto iStockphoto

Senaste artiklarna