– Vi vill se ett liknande nationellt vaccinationsprogram, som det finns för barn, men med vaccin anpassade för äldre som till exempel pneumokocker, influensa och bältros, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Inför ett nationellt vaccinationsprogram för äldre

Coronapandemin har satt fokus på vikten av att vaccinera sig för att skydda äldre och sköra personer samt andra som riskerar svår sjukdom och död. I dag saknas ett nationellt vaccinationsprogram för äldre i Sverige. Detta vill SKPF pensionärerna ändra och kräver ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Liza di Paolo-Sandberg

Förtroendet för barnvaccinationsprogrammet är högt i vårt land. Sverige har en av de högsta täckningsgraderna i världen när det gäller barn.

– Vi vill se ett liknande allmänt nationellt vaccinationsprogram med vaccin anpassade för äldre som till exempel pneumokocker, influensa och bältros. Det minskar smittspridning och lidande och är därför samhällsekonomiskt effektivt, kräver SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

– Frånvaron av infektioner minskar i sin tur användningen av antibiotika – att minska antibiotikaresistensen bör vara en prioriterad fråga för alla.

Sverige har en vaccinationstäckning på 50 procent
Ingen region når upp till WHOs mål om 75 procent vaccinerade mot influensa. Sverige ligger i snitt på 50 procent för personer över 65 år och ännu lägre för övriga riskgrupper. Täckningsgraden för pneumokockvaccin är troligen mycket lägre, eftersom data saknas data för detta vaccin.

Sedan 2016 finns ett färdigutrett förslag till vaccinationsprogram från Folkhälsomyndigheten, men ingenting har hänt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccin kostnadsfritt och oberoende av region. På så sätt skulle sjukvården bli mer jämlik.
– Nu är det dags att förbättra vaccinationstäckningen även för äldre, anser Liza di Paolo-Sandberg.

Många goda skäl för ett vaccinationsprogram
Flera skäl talar för allmän vaccinering av äldre, menar SKPF. Till exempel när en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, vaccination mot respiratoriska sjukdomar.
I Danmark finns sedan ett år ett kostnadsfritt vaccinationsprogram för äldre: Reformen har minskat arbetsbördan i sjukvårdssystemet under coronapandemin.
– Ökad vaccinationstäckning minskar trycket på sjukvården och frigör ekonomiska resurser, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre gör att hela landet får en fungerande infrastruktur för kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammet.
– En hög vaccinationstäckning innebär ökat skydd för hela befolkningen, vilket frigör resurser till andra områden inom vården.

Använd samlingslokaler på landsbygden
SKPF föreslår att folkets hus, bygdegårdar och andra allmänna samlingslokaler används på landsbygden för vaccination, så äldre slipper resa långa sträckor.
Det ska vara lätt att ta sig till vaccinationsplatsen och åtskilliga äldre kan ha svårt med långa resor.

SKPF anser också att alla oavsett digital kunskap eller bank-ID ska känna trygghet, kunna boka vaccinationstid och tala med en människa i vården för att till exempel boka tider. Vårdcentralerna, 1177 Vårdguiden ska vara lättillgängliga och ha bemannad service till exempel genom speciella telefonnummer.
– Kravet på ett nationellt vaccinationsprogram skulle enligt vår mening vara en vinst för både enskilda och samhället och därmed väl motiverat, avslutar Liza di Paolo-Sandberg.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto