Regeringen fördelar stöd så att föreningar ska kunna utveckla bra idéer för sina målgrupper.

Nu kan äldreprojekt få ekonomiskt stöd via Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden fördelar pengar till samhällsviktiga insatser i föreningslivet. Den 26 maj beslutade riksdagen att anta en ny arvsfondslag. Nu kan föreningar med äldre som målgrupp söka pengar ur fonden. Den nya arvsfondslagen träder i kraft 1 juli 2021.

– Det är ett väldigt glädjande beslut som riksdagen har fattat. Genom den nya lagen kommer alltså Arvsfondens nuvarande tre målgrupper – barn, unga och personer med funktionsnedsättning – att utökas med ytterligare en: äldre personer, säger Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Föreningar kan utveckla bra idéer
Det är Arvsfondsdelegationen som på uppdrag av regeringen fördelar stöd så att föreningar ska kunna utveckla bra idéer för sina målgrupper.

– Behovet av utvecklingsarbete med inriktning på äldre personer är omfattande. Jag tänker mig exempelvis projekt som syftar till öka äldres delaktighet och inflytande i olika sammanhang. Och projekt som har som mål att förbättra äldres fysiska och psykiska hälsa, menar Håkan Ceder.

Tydligare regler
Med den nya lagen ska Allmänna arvsfonden moderniseras i syfte att fonden även i fortsättningen ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. De nya reglerna blir tydligare och lättare att överblicka.

Den nya arvsfondlagen innebär bland annat:

  • att målgruppen utökas till att även omfatta verksamhet för äldre personer
  • att regeringen ska fatta beslut om hur mycket pengar som ska kunna delas ut kommande år
  • att de övergripande kriterierna för stöd ur fonden regleras i lag
  • att en möjlighet införs för att hindra att stöd betalas ut om kraven för stöd inte uppfylls och
  • att arv eller försäkringsbelopp som har kommit till fonden kommer att kunna avstås till sambo i något fler fall än tidigare.

 

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto