Regeringen vill ha bättre regler för vård via internet.

Nu regleras marknaden för nätläkare och digitala vårdcentraler

Regeringen vill få bättre kontroll över hur de digitala vårdtjänsterna används och utförs. Därför får Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur vård via nätet också ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt. Han får detta som ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen ”Ordning och reda i vården” som har till uppgift att se över lagstiftningen.

Regeringen vill också bilda sig en uppfattning om omfattningen och inriktningen av den vård som utförs via nättjänster som Min Doktor, Kry med flera. Och ger därför Socialstyrelsen i uppgift utreda detta samt att ge rekommendationer om vilken vård som lämpar sig bäst med dessa tjänster. Man vill också ha förslag på hur kvaliteten ska kunna följas upp.
På detta sätt vill man få bättre kontroll på en relativt ny marknad, som visserligen inneburit en ökad tillgänglighet – men också kan medföra ökade kostnader, att skattemedel används felaktigt, och risker för patienter om de används fel.

Vill ha trygg och bra vård
– Vi har en fantastisk teknisk utveckling som också innebär nya möjligheter för hälso- och sjukvården. Med digitaliseringens hjälp kan vi enkelt få kontakt med sjukvården via en app, men det innebär också risker. Då ska samhället också ställa krav för en trygg och bra vård, anser socialminister Annika Strandhäll.
Det behövs tydligare kriterier för vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala vårdmöten. En önskan är exempelvis att läkaren inte ska kunna skriva ut antibiotika utan en fysisk undersökning. Det är programrådet Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) som enats om dessa rekommendationer, eftersom de menar att man utan en fysisk undersökning inte kan ställa rätt diagnos.

Vårdens resurser där de behövs bäst
– Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk i dag så det måste redas ut, säger socialminister Annika Strandhäll.
Socialstyrelsen ska redovisa kartläggning och kvalitetsuppföljning i maj 2018 samt redovisa rekommendationer för vilken vård som lämpar sig för digitala tjänster i oktober 2018. Stiernstedts utredning ska presenteras före årsskiftet 2018–2019.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto