Som enskild ska man också ha inflytande över i vilken utsträckning de egna personuppgifter delas med andra vård- och omsorgsgivare. 

Ny lag ska göra det lättare att dela journaluppgifter

Nu kan det bli lättare att dela journaluppgifter mellan vården och omsorgen. Det är innebörden i det förslag som lämnats till Lagrådet.

I praktiken innebär förslaget en ny lag, som ersätter Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Förslaget grundar sig i den utredning som lämnades till regeringen för ett år sedan.
I och med lagen kommer aktörer inom vård och omsorg att kunna dela personuppgifter med varandra. Den ska omfatta alla patienter inom hälso- och sjukvården. Inom socialtjänstens område omfattas verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

I dag finns det mycket otydligheter kring var gränserna går för vilken information man får utbyta.
– Många patientgrupper, exempelvis äldre, besöker inte enbart en vårdverksamhet under ett år utan sannolikt ett flertal olika verksamheter. Ska dessa patienter få en god vård och omsorg behöver nödvändig information om exempelvis sjukdomshistorik, omsorgsinsatser eller vilka läkemedel man använder finnas tillgänglig för personalen, sa socialminister Lena Hallengren när utredningen tillsattes.

Välkommen lag
Emma Spak, samordnare för nära vård hos SKL nöjd med förslaget.
– Det här är en av de frågor som vi från SKL har lyft fram som absolut mest avgörande och där staten har ett tydligt ansvar, just att vi har ett robust regelverk så att vi kan dela information.

Utredaren Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen lämnade sitt slutbetänkande i maj 2021. Som enskild ska man också ha inflytande över i vilken utsträckning de egna personuppgifter delas med andra vård- och omsorgsgivare.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Utredningens uppdrag
Utredaren har bland annat varit att se över möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård och en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder. Utredaren ska också se över möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård samt ge ombud åtkomst till patientjournaler

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto