Fr v Monica Blomberg, RPG, Berit Bölander, SKPF pensionärerna, Eva Eriksson, SPF seniorerna, Christina Tallberg, PRO.

Pensionärsorganisationerna ryter till: Rädda pensionerna

Pensionärsorganisationerna tycker att riksdagens pensionsgrupp är alldeles för anonym. Under ett seminarium i Almedalen presenterade de fyra; SKPF pensionärerna, SPF seniorerna, PRO och RPG sex krav för att säkerställa och förbättra pensionerna.

Det handlar om lika skatt för löntagare och pensionärer, det ska löna sig att har arbetat ett helt liv och det måste finnas möjligheter för äldre att fortsätta att arbeta. Dessutom kräver förbunden att man ska höja pensionsavgiften, öka insynen i pensionsgruppens arbete och stimulera till debatt i pensionsfrågan.

Lösningar för att rädda pensionerna
SKPF pensionärerna, SPF seniorerna, PRO och RPG har enats om sex viktiga åtgärder som behövs för att rädda pensionerna.

 • Lika skatt på pensionsinkomster och löneinkomster
  Det är en rättvisefråga att pensioner och löner ska beskattas lika. Trots löften från partierna om lika skatt år 2020 finns inga sådana förslag på bordet idag. Den högre skatten på pensioner måste omedelbart avskaffas.
 • Pensionssystemet måste ses över i sin helhet
  Det behövs ett helhetsgrepp och en översyn av hela pensionssystemet istället för att fortsätta lappa och laga en liten del i taget. Förändringar i en liten del ger ofta upphov till negativa konsekvenser inom andra delar av pensionssystemet. Det saknas också ett tydligt ställningstagande från ansvariga politiker vad syftet egentligen är med den allmänna pensionen – ska vi ha ett grundtrygghetssystem eller ett inkomstrelaterat pensionssystem? Den allmänna pensionen urholkas och klarar inte av att garantera ekonomisk trygghet idag eller imorgon. Hela systemet ses över i ett sammanhang – inte som hittills, del för del.
 • Det ska löna sig att ha arbetat
  Det är orimligt att 40-42 års arbete ger en så låg pension att den antingen bara blir snäppet högre än fullt grundskydd eller behöver kompletteras med en liten del garantipension. Med de föreslagna förändringarna i grundskyddet kommer det knappt att märkas i pensionskuverten om man arbetat fyrtio år eller inte alls. Vi ska ha ett bra grundskydd men den som efter ett helt arbetsliv går i pension ska ha en bättre ekonomisk standard. Livsinkomstprincipen är satt ur spel. Det är en av de viktigaste orsakerna till att pensionssystemet måste ses över i sin helhet.
 • Jobba längre – när åtgärder på arbetsmarknaden genomförts
  Vi är för principen om att införa en riktålder, men först när nödvändiga åtgärder på arbetsmarknaden har genomförts så att fler än i dag får möjligheten att jobba längre om de vill. Det handlar om att förbättra arbetsmiljön, öka jämställdheten, stärka möjligheterna att bevara och utveckla sin kompetens, förstärka de ekonomiska incitamenten och att motverka åldersdiskriminering. Åldersgränserna i kringliggande trygghetssystem bör omedelbart höjas till 67 år. Alla inblandade parter ska ta sitt ansvar: staten för att höja pensionsavgifterna och genomföra åtgärder som möjliggör ett längre arbetsliv samt löntagarna som då kan arbeta längre.
 • Den allmänna pensionsavgiften måste höjas
  Pensionssystemet är underfinansierat och klarar inte av att betala ut rimliga pensioner efter ett långt liv i arbete. Pensionsavgiften bör därför höjas och komma både löntagare och pensionärer till del genom högre allmän pension, med en form av retroaktivitet för nuvarande pensionärer. Avgiften måste omedelbart höjas till 18,5 %, ytterligare höjningar därefter bör utredas.
 • Insyn i och debatt kring pensionsfrågorna
  Väljarna vill veta vad partierna tycker i pensionsfrågorna och hur deras ställningstaganden skiljer sig åt. Idag hänvisar politiker alla frågor om pensioner till pensionsgruppen, när pensionsdebatten istället måste ut ur de slutna rummen och debatteras bredare. Pensionsgruppens nuvarande arbetsformer behöver ändras, vi vill se en bredare pensionsdebatt i alla åldersgrupper.

Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Berit Bölander, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Monica Blomberg, förbundsordförande, RPG–Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Christina Tallberg, förbundsordförande, PRO, Pensionärernas riksorganisation

Tillsammans representerar de fyra organisationerna 800 000 pensionärer.

Foto SPF seniorerna