Regeringen vill inrätta ny boendeform för äldre

Nu ska det bli enklare för friska äldre, som känner sig ensamma och otrygga, att få ett anpassat boende, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Förslaget innebär att kommunerna kan inrätta och tillhandahålla boende även till äldre som inte har behov av vård dygnet runt.

Boendet ska kunna ge lättåtkomlig service, stöd och hjälp samt bryta oönskad isolering för äldre som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet.
– Skillnaden mellan ett vanligt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende är att i det senare får den äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter, säger äldreminister Lena Hallengren.

Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning. Däremot kommer det inte finnas krav på tillgång till personal dygnet runt.
Om den äldres behov efter en tid blir mer omfattande ska denne motiveras till att flytta till en boendeform som bättre svarar mot de aktuella behoven. Men kommunen ska däremot kunna erbjuda hemsjukvård och landstinget ska få överlåta sin skyldighet att erbjuda hemsjukvård i dessa boenden till en kommun om landsting och kommun är överens om det.

Vidare föreslås att det ska krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få bedriva yrkesmässig verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 2 april 2019.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto