I hälsorummet kan man ta blodprov och prata med läkare på distans.

Sjukstugor i glesbygd blir virtuella hälsorum

Sedan 2013 har det virtuella hälsorummet i Slussfors i Storuman funnits. Invånarna kan där själva ta blodprov och prata med en läkare på distans via videolänk. Projektet har fått internationell uppmärksamhet och andra länder med glesbygd har visat intresse.

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, har under många år drivit pilotprojekt med virtuella hälsorum i glesbefolkade områden med många äldre. Vägen dit går via välfärdsteknik.

Storuman ligger i ett område där 25-30 procent av befolkningen är över 65 år och där sjukstugorna ska kunna erbjuda all den sjukvård som krävs. Redan nu har distriktsläkarna i södra Lappland en glesbygdsmedicinsk kompetens som skiljer sig från allmänläkare i övriga landet.

Byn Slussfors har bara några hundra invånare, ungefär 70 procent använder det virtuella hälsorummet.
Ett samarbete finns redan nu mellan liknande områden i exempelvis Norge och Skottland och fler länder är intresserade.

Det finns enorma områden med glesbygd i övriga Europa och världen, som kan dra nytta av de modeller som utvecklas i Storuman. På det sättet är Storuman världsledande i glesbygdsmedicin.
GMC, med huvudkontor i Storuman, är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Västerbottens läns landsting i södra Lappland.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto