Enligt de nya reglerna ska bara fonder som är lämpliga för premiepensionssystemet, PPM, upphandlas.

Skärpta regler kring PPM

Pensionsgruppen preciserar reglerna kring premiepensionssystemet, PPM, som ska bygga på en tidigare överenskommelse. Det innebär färre fonder och skärpta regler kring fonderna utformning och framtida upphandling.

Överenskommelsen innebär också att man inrättar en Nämndmyndighet som får till uppgift att upphandla fonder till och i övrigt förvalta premiepensionens fondtorg.

– Det är utmärkt att den blocköverskridande pensionsgruppen har kommit överens om premiepensionssystemet. Färre fondhandlare och högre krav kan ge pensionsspararna större trygghet.
Därför är det bra också med en ny myndighet som förstås måste stå på pensionsspararnas sida. Tyvärr har man glömt att stärka spararnas trygghet genom att införa en insättningsgaranti i systemet. Det hade behövts, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

”Det finns mer att göra”
– Pensionsgruppen och regeringen har betydligt mer att göra för bättre pensioner än att ha fokus på premiepensioner och fondaffärer. Inte minst våra medlemmar med ofta låga pensioner efter ett hårt yrkesliv förväntar sig mer! Det behövs en bred översyn av pensionssystemet i sin helhet. Den allmänna pensionen måste höjas rejält. Pengar som i dag betalas till pensioner ska användas till pensioner, inte slussas till statskassan. Pensionssystemet måste ta mer hänsyn till den som inte orkar jobba fram till den formella pensionsåldern.
– Så, tack Pensionsgruppen för överenskommelsen. Ni har fortfarande många viktiga frågor att lösa för Sveriges pensionärer. Vi väntar, avslutar Liza di Paolo-Sandberg.

Upphandling och urval av fonder
Upphandlingen av fonder till premiepensionens fondtorg ska regleras och genomföras genom nedan beskrivna övergripande principer och tillvägagångssätt.
1. Urvalet av fonder ska vara tillräckligt brett för att tillfredsställa de sparare som är intresserade av att göra ett eget val. Fondtorget ska erbjuda en stor bredd av olika slags fonder.
2. Bara fonder som är lämpliga för premiepensionssystemet, ska upphandlas. Fonderna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. Inga andra hänsyn ska tas än att erbjuda spararna så bra och prisvärda fonder som möjligt.
3. Myndigheten bestämmer hur många fonder som ska upphandlas i varje respektive upphandling och ska erbjuda pensions­spararna en reell valfrihet. Fondförvaltarna och fonderna ska löpande kunna granskas på ett säkert och effektivt sätt och kostnaderna för den granskningen ska vara rimlig, sett ur spararnas perspektiv.
Eftersom kostnaden för fondtorget ytterst bärs av spararna ska kostnadseffektivitet eftersträvas.
4. Enligt tidigare utredning Ett bättre premiepensionssystem, är det sannolikt att antal fonder hamnar i nivå med det maximala antal som kan väljas inom tjänstepensionens valbara del, det vill säga 150–200 fonder. Antalet avgöras vid upphandlingar av den nya myndigheten.
5. Det ska vid upphandling finnas obli­gatoriska krav som måste vara upp­fyllda för att ett anbud ska kunna kvalificeras för utvärdering. Samtliga fonder som erbjuds på fondtorget bör uppfylla högt ställda krav på kontrollerbarhet och lämplighet för premiepensions­systemet.
6. Myn­digheten ska ha möjlighet att upphandla prisvärda fonder av hög kvalitet.
7. Det ska finnas fonder som gör det möjligt att justera den individuella risknivån i förvalsalternativet.
8. Avregistrering av fonder från fondtorget bör genomföras på ett sådant sätt att negativa effekter minimeras för pensionsspararna.

Pensionsgruppens beslutade den 14 december 2017 att reformera premiepensionssystemet, PPM. De ville balnd annat se ett fondtorg där en särskild huvudman har ansvaret för att på professionella grunder erbjuda upphandlade fonder.

En analys av vilka effekter övergången mellan fondavtalen kan komma att ingå i lagrådsremissen.

Foto IStockphoto