Socialstyrelsen sa nej till screening med PSA-test

Det blir ingen screening med PSA-prov för män. Socialstyrelsen anser inte att kunskapen om testet är tillräckligt. Och man menar att en allmän provtagning skulle leda till att många män skulle behandlas i onödan och drabbas av biverkningar av behandlingen. Regeringen bidrar med 500 000 till arbete med tidig upptäckt.

Socialstyrelsen har utrett förutsättningarna för att erbjuda alla män i åldern 50–70 år screening för prostatacancer. Många menar att en allmän provtagning skulle förbättra överlevnaden, men Socialstyrelsen är av en annan mening.

Ett 20-tal experter och myndighetens screeningråd, bestående av landstingspolitiker och företrädare för ett antal myndigheter och professionsföreningar, har tagit ställning och menar att det vetenskapliga underlaget inte är tillförlitligt för att screeningprogrammet är till nytta för befolkningen.

– Vår bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte tydligt skulle överväga de negativa effekterna. Det finns en risk att screening skulle kunna göra alltför stor skada – i form av överdiagnostik, överbehandling och biverkningar, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen och ordförande i screeningrådet.

Den största nackdelen med screening med PSA-prov är att många män skulle riskera att diagnostiseras och behandlas, trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. En svensk studie visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screeningen. De flesta som behandlas drabbas av erektionsproblem. Urinläckage och ändtarmsbesvär är andra vanliga, bestående biverkningar som kan påverka livskvaliteten mycket.

Regeringen kommer den 15 februari att fatta beslut om att bevilja en ansökan från Sveriges kommuner och landsting om att regionala cancercentrum i samverkan ska genomföra en utredning angående tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer. Regeringen beviljar SKL 500 000 kronor för ändamålet.
– Regeringen ser detta som en viktig insats för att bidra till att frågan om tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer förs framåt, säger socialminister Annika Strandhäll.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto