Sverige har den högsta andelen äldre med en disponibel inkomst under den relativa fattigdomsgränsen bland de nordiska länderna.

Sverige har flest fattigpensionärer i Norden

Var sjätte person i Sverige, som är 65 år eller äldre, har en inkomst som innebär risk för fattigdom. Det är en något högre andel än bland äldre i andra nordiska länder.

Sverige har den högsta andelen äldre med en disponibel inkomst under den relativa fattigdomsgränsen bland de nordiska länderna. Ungefär 17 procent av de som är 65 år eller äldre har låg disponibel inkomst jämfört med mellan 9 och 12 procent i övriga Norden.

Enligt EUs definition befinner sig en person i risk för fattigdom om man lever i ett hushåll där den disponibla inkomsten, inklusive sociala transfereringar, per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga i befolkningen.
I genomsnitt befinner sig 14 procent av befolkningen inom EU under inkomstgränsen som kan innebära risk för fattigdom.

Statistik fattigpensionär 2016.

Andel av de som är 65 år och äldre med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i Norden, år 2016.

Källa: Eurostat, EU-SILC
* Uppgifter för Island avser 2015 då data avseende 2016 inte fanns tillgängliga vid publiceringstillfället.

Det är vanligare att de allra äldsta har en disponibel inkomst som kan medföra risk för fattigdom. Var fjärde person. 25 procent, 75 år och äldre, har en låg disponibel inkomst jämfört med var nionde person i åldersgruppen 65–74 år.

Äldre kvinnor har i högre utsträckning än äldre män en låg disponibel inkomst, närmare var tredje kvinna i åldersgruppen 75 år eller äldre jämfört med var sjunde man i samma åldersgrupp. Faktorer som bidrar är bland annat att nästan varannan kvinna i åldern 65 år och äldre lever ensam jämfört med drygt var fjärde man i samma åldersgrupp samt att kvinnors pensioner generellt är lägre än mäns.

Disponibel inkomst.

Andel av äldre i Sverige med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter åldersgrupp och kön, år 2016.

Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Text Statistiska centralbyrån Foto iStockphoto, grafik SCB