De flesta svenskar vårdar, hjälper eller stödjer någon gång i livet en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Sveriges får sin första anhörigstrategi

Regeringen har beslutat om att införa en nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet.

I strategin ingår tre uppdrag till Socialstyrelsen samt ett utökat statsbidraget till organisationer som stödjer anhöriga från 11 miljoner till 15 miljoner kronor.

– Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande. 

De flesta vårdar någon gång en anhörig
De flesta svenskar vårdar, hjälper eller stödjer någon gång i livet en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Gruppen anhöriga en stor grupp med varierande behov. Nu kommer dessa behov formuleras och därigenom tydliggöras, hoppas regeringen. 

Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

  • Strategins mål
    Att välfärdens insatser till den närstående fungerar.
    Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Även  anhörigas behov av till exempel delaktighet och information ska beaktas och att den anhöriges insatser ska uppmärksammas.
    Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå i information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd. 

Uppföljning och redovisning
Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen. Det handlar om att redovisa hur anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård kan följas upp och hur bra omsorg kan skapas. Men man vill också ha en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga.

Socialstyrelsen ska också ta fram stöd till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg. Stödet ska ge vägledning för ledning, styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet.
Regeringen höjer också statsbidraget till stöd för dem som vårdar och hjälper någon närstående med 5 miljoner kronor, från 11 miljoner till 15 miljoner.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto