Vårbudget med satsningar på de äldre

I regeringens vårdbudget ingår ett vård- och omsorgspaket med satsning på mer personal, på ökad tillgänglighet och kortare köer, på trygghet för den som skrivs ut från sjukhus och på ny teknik i äldreomsorgen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Nu tar vi nästa steg i samhällsbygget med ett rejält paket för ännu mer personal, ökad trygghet och ny teknik. För oss går det före sänkta skatter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Vänsterpartiet har tidigare presenterat en satsning på 400 miljoner kronor till hälso- och sjukvården 2018, bland annat för att korta köerna och öka tillgängligheten.
– Tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser, men nu ser vi till att det finns bättre förutsättningar för att lösa vårdens problem och trygga vården i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Till detta lägger regeringen nu ytterligare 570 miljoner kronor. Sammanlagt föreslår regeringen därmed ett tillskott till vård och omsorg i år på nära en miljard kronor. Paketet består av åtgärder för:

Mer personal i vården
På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 års ålder göra stor skillnad i en ansträngd personalsituation, framför allt inom bristyrken och bristspecialiteter. Därför skjuter regeringen till 200 miljoner kronor 2018 till landstingen för att behålla eller anställa bristkompetenser och förbättra vården för patienterna. Medlen kommer att fördelas till samtliga landsting utifrån befolkning i samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det finns många människor i Sverige som har vårdutbildning från andra länder. Regeringen har gjort en rad satsningar på validering, och skjuter nu till ytterligare 10 miljoner kronor för att fler ska kunna få sina kunskaper validerade snabbare.

Tryggare utskrivning från slutenvård
Många som skrivs ut från sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg. Samtidigt blir alltför många kvar för länge på sjukhus trots att de egentligen är färdigbehandlade där, och behöver annan omsorg och vård. Det gäller inte minst äldre. De ska få en trygg vård på rätt plats. Det är också viktigt för en effektiv och tillgänglig hälso- och sjukvård att alla skrivs ut när de är redo för det och inte i onödan blir kvar på sjukhus. Regeringen föreslår nu att ytterligare 10 miljoner kronor anslås för att sprida kunskap om den nya lagen om samverkan mellan sjukvården och omsorgen som trädde ikraft den 1 januari och för fler verktyg för ökad trygghet.

Satsning på välfärdsteknik
Regeringen satsar 350 miljoner kronor på ny teknik i äldreomsorgen 2018. Avsikten är att skapa ökad trygghet för de äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med de äldre. Det kan handla om mobila trygghetslarm för äldre, som gör att människor med begynnande demens kan vistas ute men kan larma om de känner otrygghet. Ett annat område kan vara stöd till vårdplanering via videokonferens.

– Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.
Sammanlagt satsar regeringen 2,6 miljarder på olika åtgärder. Tidigare har regeringen satsat 40 miljarder på olika åtgärder under 2018.

Vårändringsbudgeten
Fler ska komma i arbete 350 miljoner
Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland 500 miljoner
Välfärden ska stärkas 1 500 miljoner
Stärkt trygghet och säkerhet 280 miljoner
Totalt 2 630 miljoner kronor.
Tidigare höstbudget innehöll satsningar på 43,8 miljarder kronor för 2018.

Foto iStockphoto