Psykisk ohälsa är vanligt bland de som är 65 år och äldre

Äldres bruk av antidepressiva kartläggs

Fler äldre än yngre, personer 65+ får antidepressiva läkemedel utskrivna. Nu vill regeringen veta varför och ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur det ser ut i landet. Målet är att öka kunskapen om hur förskrivningen har utvecklats över tid och vilka effekter det har fått.

­– Psykisk ohälsa är vanligt bland de som är 65 år och äldre. Det är en grupp som använder antidepressiva läkemedel i större utsträckning än yngre personer. Med det här uppdraget vill vi ha mer kunskap om varför det är så och vilka effekter det har haft för patienterna, säger socialminister Lena Hallengren.

I analysera ska ingå om denna ökning av utskrivna antidepressiva läkemedel har medfört att vården för dessa patienter har blivit bättre. Myndigheten ska också titta på skillnader i förskrivning mellan kvinnor och män, skillnader i regionala utskrivningsmönster samt kopplingen till annan vård, exempelvis psykologisk och psykoterapeutisk behandling.

Hur hänger det ihop
Dessutom ska Socialstyrelsen belysa om förskrivning av dessa läkemedel har påverkats av omställningen till en god och nära vård samt hur primärvårdens arbetssätt och metoder kopplade till att undvika negativa effekter av läkemedelsanvändning. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen även belysa om personerna har insatser från socialtjänsten.

Utskrivningen har ökat
Sedan 2010 har antalet patienter och antalet personer som tar ut antidepressiva läkemedel kontinuerligt ökat hos gruppen personer 65 år och äldre. Under hela perioden har fler kvinnor än män fått antidepressiva läkemedel. Samtidigt har antalet personer 65 år och äldre som får en diagnos kopplad till psykisk ohälsa, exempelvis depression, inom slutenvården och inom den specialiserade slutenvården, minskat.

Mot bakgrund av detta anser regeringen ett det finns behov att få veta mer och öka kunskapen om utskrivning av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre och vilka effekter den ökade detta har haft.

Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2023.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna