Tillgång till tillräckligt mycket personal med rätt kompetens är en av flera förutsättningar för en patientsäker vård.

Brist på personal och kompetens ökar risk för vårdskador

Brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården samt otillräcklig kompetens påverkar patientsäkerheten, visar en ny analys. Och bristen ökar risken för vårdskador, visar vetenskapliga studier och en enkät till chefer i bland annat akutsjukvården.

Efterfrågan är större än tillgången på alla de tio legitimationsyrken som ingår i den bedömning av personalläget i vården som Socialstyrelsen har gjort. Bristen varierar över landet, men framför allt efterfrågas erfaren personal.
– I planeringen av kompetensförsörjningen är det viktigt att inte bara räkna antalet anställda utan även att ta hänsyn till deras kompetens och erfarenhet, hur mycket de arbetar och hur teamen på arbetsplatsen är sammansatta, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen presenterar i dag också, på uppdrag av regeringen, en analys av hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten. En genomgång av internationell vetenskaplig litteratur bekräftar att det finns ett samband.
– Tillgång till tillräckligt mycket personal med rätt kompetens är en av flera förutsättningar för en patientsäker vård. Studier visar att såväl vårdskador som dödlighet minskar med högre bemanning, högre utbildningsnivå och större erfarenhet, säger Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet.

– Resultatet tyder på att det främst är lindriga vårdskador, som trycksår, infektioner och blåsöverfyllnad, som inträffar. Det är nog tack vare att personalen är flexibel och lyckas kompensera för bristerna som många allvarliga skador kan undvikas, tror Carina Skoglund.
För att minska vårdskadorna krävs insatser både lokalt och nationellt. Enligt Carina Skoglund behövs såväl tillräckligt med händer som rätt kompetens och erfarenhet samt möjlighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto