Fr v Ola Billger – chef för Socialstyrelsens avdelning för kommunikation, Carina Metzner, ordförande Svensk geriatrisk förening och Gunvor Petersson, SKPF Pensionärerna.

Fallolyckor pensionärens värsta fiende

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.
Varje år faller 70 000 människor, över 1 000 personer dör, en siffra som har mer än fördubblats sedan 2000 – de flesta är äldre. Det är tre gånger fler än de som dör i trafiken varje år.

Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kostade fallolyckor 2012 – 25 miljarder kronor.
Fallrisken ökar med åldern, på grund av svagare muskler, sämre balans, sjukdomar samt syn- och hörselnedsättning. Andra riskfaktorer är läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt till följd av undernäring.

Trots att fallolyckor dominerar orsaken till för tidig död hos äldre, är det få som känner till detta. När man har gjort mätningar, tror de flesta att det är trafiken som orsakar flest dödsfall och flest antal skadade. Bara någon procent tror att det är fallolyckor. Om detta handlade SKPF Pensionärernas seminarium på torsdagen under Almedalsveckan.

Mycket återstår att göra
Visserligen börjar fallolyckor hos äldre att uppmärksammas, men mycket återstår att göra. Kan det vara så att fallolyckor drunknar i andra viktiga frågor, som exempelvis vård och omsorg om äldre människor?
För många äldre innebär ett fall, det första steget mot ökat hjälpbehov med hemtjänst och särskilt boende, i vissa fall leder ett fall också till för tidig död.

Ett av de mest oroande är att fall på grund av felmedicinering ökar, särskilt gäller det äldre.

– Av Almedalens 4 100 seminarier är det bara tre som har handlat om fallolyckor. Detta är anmärkningsvärt. Fallolyckor är en av de mest okända olyckor vi har i vårt land. Detta måste vi ta tag i. Av de 70 000 som faller varje år är 50 000 över 65 år, sa Ola Billger, chef för Socialstyrelsens avdelning för kommunikation, ansvarig för information om fallolyckor.

Felmedicinering ökar
– Ett av de mest oroande är att fall på grund av felmedicinering ökar, särskilt gäller det äldre som får psykofarmaka, sömnmedel och andra olämpliga läkemedel, sa Gunvor Petersson, ledamot förbundsstyrelsen SKPF.*
Hon påpekade också att SKPF Pensionärerna arbetar för att förebygga fallskador. Hon nämnde bland annat att SKPFs medlemstidningen Här&Nu i varje nummer innehåller olika övningar för att förebygga och förhindra fallolyckor.

Carina Metzner, ordförande i Svensk geriatrisk förening, höll med om att okunskapen bland läkare var oroväckande om hur äldre reagerar på olika mediciner och att den åldrande kroppen är mer känslig än yngre.
– Det är något jag återkommande påpekar som geriatriker och försöker att höja kunskapen bland mina kollegor.

Utbildning ska hjälpa
– Vi har fått regeringens uppdrag att ta fram information och utbildning till professionen, som jag räknar med ska vara klar i december. Då hoppas vi att kunskapen kommer att öka, sa Ola Billger.
– Sömnmedel, lugnande medel, psykofarmaka, blodtrycksmedel. På alla dessa läkemedel är det varningstriangel för äldre. Där är det viktigt att titta på biverkningar och andra förändringar hos äldre som medicinerar. Man måste följa upp och det tycker jag inte att det görs i dag. Blir patienten bättre och har medicinen effekt. Detta måste göras, säger Carina Metzner.

– Fallolyckor går sannolikt inte att förhindra, men det går att förebygga. Att titta på medicinerna är viktigt, men det är också viktigt att titta på maten och att äldre äter näringsrik kost. Som äldre måste man exempelvis våga äta fet mat och fortsätta röra på sig.
Alla tre delar är viktigt, balans i träning, balans i maten och balans i medicinskåpet, påpekade Ola Billger.

Geriatriker på akuten
– Geriatriker borde se till att denna profession finns på akutmottagningar för att ni har den kunskap som krävs när äldre kommer in och kan göra en bedömning av de äldre. Som att ställa frågor som; har du ätit, när drack du sist. Och att man arbetar i team. Så man slipper de svåra biverkningar som ofta uppstår, sa Gunvor Petersson.
– Nya KS bestämde från början att geriatriker inte skulle vara med som en del i den högspecialiserad vård som ska representeras där. Men där har man tänkt om och nu är vi en av sju specialiteter som är representerade på det nya sjukhuset, säger Carina Metzner som kommer att börja arbeta där under hösten.

Maten har inte varit lika mycket i fokus och maten är oerhört viktigt för äldre.

– Säkra hemmet är också en viktig åtgärd, ta bort mattkanter och trösklar och se till att det finns ordentligt med ljus. Det är också en viktiga åtgärder. Jag tycker att man ska ha en stor ambition att minska den här typen av olyckor, men det är ett batteri av åtgärder som krävs, sa Ola Billger.

Mer fett
– Maten har inte varit lika mycket i fokus och maten är oerhört viktigt för äldre. Mer fett, proteiner. Däremot – grönsakerna kan man skippa eller ta sist. Detta minskar fallrisken, sa Carina Metzner.

– Jag skulle vilja att läkarförbundet samarbetade mycket mer med pensionärsorganisationerna i de här frågorna. Vi som har kunskapen och har gått i bräschen för att lyfta fram problemen kring fallolyckor. Att även vi fick vara med när de här frågorna diskuteras, sa Gunvor Peterson avslutningsvis.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman