SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg ska delta i den följande paneldebatten om pensionärernas ekonomi.

Frukostseminarium om pensionärernas hela ekonomi

Hur ser äldres ekonomi ut om allt inkluderas och inte enbart pensionsinkomsterna? I ett digitalt frukostseminarium den 17 januari presenteras och debatteras Pensionsmyndighetens tredje rapport. Rapporten ”Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?” ingår i en faktaserie om sex rapporter.

SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg ska delta i den följande paneldebatten om pensionärernas ekonomi.
Hur ser pensionärernas levnadsstandard ut om man beaktar familjesituationen och hela ekonomin? Täcks pensionärernas utgifter av de samlade inkomsterna? Hur skiljer sig disponibla inkomster och förmögenheter åt mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och olika kommuner? Detta diskuteras när Pensionsmyndighetens tredje rapporten i faktaserien om pensionerna presenteras: Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?

På SKPF pensionärernas hemsida harochnu.se kan du läsa mer om rapporterna.

Paneldiskussion om pensionerna
Efter en presentation av rapporten blir det paneldiskussion med SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg, Kristina Kamp, som är pensionsekonom på Min Pension samt Staffan Ström, pensionsekonom Alecta.
Rapporten presenteras av Pensionsmyndighetens analytiker Erik Ferm och Linnea Wikmark Kreuger. Moderator är Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall.

  • Faktaseriens första rapport ”Är pensionerna tillräckliga” beskrev pensionärernas pensionsinkomster och pensionsnivåerna i förhållande till inkomsten under arbetslivet. För en grupp blir svaret nej, nämligen för typfallet med fullt arbetsliv beräknat utifrån dagens riktålder. Den allmänna pensionen når då inte upp till ambitionen om 60 procent av slutlönen, vilket utlovades när reformen beslutades och sjösattes på 1990-talet.
  1. Den andra rapporten ”Hur typiskt är ett typfall?” visar Pensionsmyndighetens att standardtypfall är representativt för de kvinnor och män som gick i pension 2019. Detta innebär inte att standardtypfall är bra för att beskriva pensionen för olika delgrupper. Pensionen för de kvinnor och män som har haft relativt höga eller relativt låga inkomster under arbetslivet beskrivs sämre med standardtypfallet. 

Frukostmötet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig och det gör du här.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman