Att höja utbildningsnivån och förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen är viktiga steg för att göra arbetet mer attraktivt.

Höjd utbildningsnivå i äldreomsorgen skapar attraktiv arbetsmiljö

Tryggare anställningar samt utbildning i svenska och välfärdsteknik. Det är några förslag som ska göra arbeten inom äldreomsorgen mer attraktiva, enligt utredningen ökad kvalitet inom äldreomsorgen, som presenterades den 16 juni. I referensgruppen satt SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Regeringens nationelle samordnare, Göran Johnsson, har fokuserat på fyra områden och ger 38 förslag till bättre arbetssätt för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen och göra vård och omsorgsarbeten mer attraktiva. Det handlar exempelvis om att bredda rekryteringen och få fler män till verksamheterna.

Satsa på att rekrytera personal och utbildning
Det första området handlar om att rekrytera personal, samt att behålla och utveckla personalens kompetens. Bland annat måste kunskapskraven och utbildningsnivån höjas. Arbetsgivare behöver genomföra språkutbildningar för medarbetare som saknar tillräckliga kunskaper i svenska, poängterade Göran Johnsson vid pressträffen när utredningen överlämnades till socialminister Lena Hallengren, S.

Göran Johnsson berättade att han under arbetets gång blivit förvånad över skillnaden i kvalitet på omsorg, både mellan och inom kommuner.
– Det finns många som bedriver det här på ett mycket bra sätt. Men den lägsta nivån totalt sett är för låg och det kan inte accepteras, sa Göran Johnsson.

Andra fokusområdet gäller ledarskap. Ett tydligt och nära ledarskap behövs, menar utredaren. Varje chef bör ha max 30 medarbetare under sig. Cheferna måste också få tillgång till stödresurser för exempelvis IT och ekonomi.

Viktigt med trygga anställningsvillkor
Tredje området som utredningen tar fasta på handlar om att skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla medarbetare bör erbjudas heltids- och tillsvidareanställning. Och de så kallade delade turerna måste avskaffas.

Fjärde området rör ny teknik. Välfärdsteknik kan dels göra jobben mer attraktiva, dels öka tryggheten för de äldre. Och Göran Johnsson anser att alla kommuner ska ha en politiskt förankrad plan för att införa och använda ny teknik. Personalen behöver vara delaktig och erbjudas fortbildning om digitalisering.

Både privata och kommunala utförare berörs av förslagen. Göran Johnsson vill också att regeringen tar initiativ till ett nationellt kompetenscenter för att samordna arbetet med att möta äldreomsorgens utmaningar. Och där kunskap om till exempel demenssjukdomar, geriatrik, logistik och verksamhetsutveckling kan samlas.

SKPF pensionärerna i utredningens referensgrupp: SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg har varit delaktig i arbetet med att ta fram förslag som ska göra att fler väljer att arbeta inom vård och omsorg om äldre. En viktig fråga har också varit hur man förbättrar arbetsmiljön och gör arbetet mer attraktivt så att fler vill stanna inom yrket.
– Bra utredning och skarpa förslag. Äldreomsorgen behöver prioriteras högre i kommunerna, kommenterar Liza di Paolo-Sandberg utredningen

Rekommendationer till kommuner och regering
De flesta av utredningens rekommendationer riktar sig till kommunerna. Men utredningen lämnar också rekommendationer till regeringen.
Läs rekommendationerna här

Hela rapporten Vilja välja vård och omsorg

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto