Det är fortfarande mycket personal inom hemtjänsten som besöker de äldre.

Ingen förbättring av kontinuiteten i hemtjänsten

När Socialstyrelsens årliga rapport Öppna jämförelser i äldreomsorgen firar 10-årsjubileum kan man se flera förbättringar. Bland annat är maten godare, färre får olämpliga läkemedel och vården i livets slutskede har förbättrats. Men många äldre med hemtjänst upplever fortfarande alltför mycket spring av olika personal i sitt hem.

Rapporten visar utvecklingen av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre under åren 2007 till 2016. Mycket har blivit bättre, visar undersökningen.
Fler är nöjda med maten, arbetet med att minska antalet olämpliga läkemedel till äldre har varit framgångsrikt och den palliativa vården i livets slutskede har blivit bättre.

Däremot visar hemtjänsten negativa siffror med avseende på antalet personal som besöker de äldre i deras hem.
Personalkontinuiteten i hemtjänsten har försämrats något mellan åren 2007 och 2016. För tio år sedan mötte den äldre personen med hemtjänst i genomsnitt tolv personal under en 14-dagarsperiod, mellan klockan 07.00 och 22.00. Förra året var motsvarande siffra 15 personal. Spridningen mellan kommunen med bästa respektive sämsta värde har också ökat.

Några resultat som presenteras i rapporten:
*Vården i livets slut har förbättrats. Ett exempel är andelen äldre som erbjuds ett så kallat brytpunktssamtal där resultatet förbättrats från 31 till 63 procent. Det är något vanligare att männen erbjuds ett brytpunktssamtal jämfört med kvinnorna.
*Olämpliga läkemedel till personer över 75 år har nästan halverats, från 12,5 till 6,8 procent. Det är fortfarande vanligare att kvinnor förskrivs olämpliga läkemedel jämfört med män.
*Många kommuner har förbättrat sina resultat när det gäller de äldres nöjdhet med hur maten smakar på äldreboenden och fler äldre är nöjda med maten 2016 än 2013. Männen är något mer nöjda än kvinnorna.
*Andelen äldre med hemtjänst som anser att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål förbättrats från 86 till 87 procent. Detsamma gäller för personer i särskilt boende där resultaten har förbättrats från 79 till 80 procent.
*Personalkontinuiteten i hemtjänsten har försämrats något, från 12 personal 2006 till 15 personal 2016.

Forskare sågar Socialstyrelsens brukarundersökning

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphotos