Kostnaderna för hyrpersonal i vården ökar

Kostnaderna för hyrläkare och hyrsjuksköterskor fortsätter att nå nya rekordnivåer, trots att Sveriges kommuner och landsting tidigare i år satt som mål att vara oberoende av inhyrd personal till den 1 januari 2019.
Nu efterfrågar Kronobergs hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson mer mod hos landets regioner och landsting att göra vad som krävs för att nå målen:
– Ska vi nå hyroberoende 2019 är det hög tid att börja nu.

Trots att patientriskerna med inhyrd personal i vården är stora fortsätter kostnaderna för hyrpersonal att dränera landstingens ekonomi. I 18 av 21 landsting ökade kostnaderna för inhyrd personal med 16 procent under första halvan av 2017, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det innebär i reda pengar en rekordökning på 330 miljoner kronor.

Ökningen går helt på tvärs mot SKLs uttalade målsättning att regionerna och landstingen ska vara oberoende av inhyrd personal till 1 januari 2019.

Tillgänglighet en utmaning
En av de regioner som gått ut hårt i arbetet med att nå det gemensamma målet är Kronoberg. Där är man sedan 1 september hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och man har påbörjat en utfasning av hyrläkarna i primärvården. Satsningen medför under en övergångsperiod att väntetiderna i vården kan bli längre och att personalen måste samarbeta på nya sätt för att täcka upp där luckor uppstår.

– Tillgänglighet är en uppenbar utmaning. Men genom att försöka hitta nya arbetssätt och jobba med hela teamet kan många dela på arbetet. Allt måste inte sorteras eller skötas av läkare, säger Kronobergs hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson till Här&Nu.

I februari 2018 ska Kronoberg bli hyroberoende av specialistsjuksköterskor, i september 2018 är det läkarna, förutom de i primärvården, som ska sluta hyras in. I ett sista steg ska man vara oberoende även av hyrläkarna i primärvården den 1 januari 2019.

”Hög tid att börja nu”
Per-Henrik Nilsson uppmanar nu landets landsting att inte vackla. Om själva marknaden för hyrpersonal i vården ska kunna knäckas måste fler börja fasa ut hyrberoendet.

– Givetvis blir det mycket enklare om vi alla regioner och landsting har modet att göra verkstad av det vi är ense om, att vara hyroberoende 1 januari 2019. För att nå dit är det hög tid att börja nu. En del har utöver oss kommit långt, till exempel Östergötland, Örebro och Skåne, så vi är inte ensamma i Kronoberg.

  • Fakta: Inhyrd vårdpersonal
    Landstingens kostnader för hyrpersonal mer än fördubblades mellan 2010 och 2016.
    2016 var kostnaderna för hyrpersonal drygt 4,5 miljarder kronor.
    Enligt Konkurrensverket är en hyrläkare i allmänmedicin 1,5-2 gånger dyrare än en anställd allmänspecialist.
    Källa: SVT och Konkurrensverket

Text Rikard Johansson Foto Istockphoto