Krav på fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Utredningen, fast omsorgskontakt i hemtjänsten, som överlämnats till regerigen vill att man inför en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. I förslaget ingår vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll, samt att den kompetens som omsorgskontakten ska ha, ska motsvara undersköterska.

Allt fler äldre får hemtjänstinsatser från flera olika aktörer. Brister i samordningen gör att omsorgstagare och deras anhöriga känner otrygghet. Med en fast omsorgskontakt skulle tryggheten för äldre och deras anhöriga öka, menar man i utredningen.

Det är sedan länge känt att hemtjänsten har ett antal problem och utmaningar. Det handlar bland annat om brister i personalkontinuitet, kompetens och samordning. I genomsnitt träffar omsorgstagare 16 olika hemtjänstpersonal under en tvåveckorsperiod.

Många personer i omsorgen
Men i praktiken är det ofta betydligt fler personer som träffar en omsorgstagare, eftersom nattpersonal och hemsjukvårdspersonal inte är inräknade. För de flesta omsorgstagare vore det tryggare att få stöd av personal som de känner igen och med vilka en ömsesidig relation har byggts upp.

Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska.

Lagändring föreslås 1 januari 2022
Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två tidpunkter. Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

Förslaget att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska föreslås träda i kraft den 1 januari 2030. Detta eftersom verksamheterna behöver tid för omställning, rekrytering av nya medarbetare och vid behov fortbildning av personal.

  • Fakta utredningen
    Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. Och kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och omsorgen.
  • I syfte att undersöka hur utförare av hemtjänst, såväl privata som offentliga, i dag arbetar med fast omsorgskontakt genomförde utredningen en kartläggning i 20 kommuner. Kartläggningen visar att den fasta omsorgskontaktens roll varierar mellan de olika hemtjänstutförarna i kommunerna. Hos vissa av utförarna har omsorgskontakten en begränsad roll för den äldre och utför uppgifter av mer administrativ karaktär medan omsorgskontakten i andra kommuner utför lejonparten av omsorgs- arbetet hos ”sina” omsorgstagare. Hos ytterligare andra utförare är vem som sköter omsorgen inte uttalat – det vill säga varken personal eller omsorgstagare vet vem som är omsorgskontakt.

Läs utredningen SOU 2020:70

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto