Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner har sin grund i arbetslivet.

Kvinnor får lägre pension nu och i framtiden

Kvinnor tjänar mindre än män under yrkeslivet. Det gör att kvinnors pensioner är och blir lägre. Om kvinnor jobbade lika många timmar och med lika lön som män, skulle även pensionen bli jämställd.
Jämställda löner i dag skulle ge jämställd pension – om 40 år.

Kvinnodominerade yrken är ofta lägre betalda än mansdominerade. Att kvinnor deltidsarbetar mer och tjänar mindre per arbetad timme har stor betydelse för pensionen. Kvinnors totala pension är 31 procent lägre än mäns.

– Skillnaden mellan män och kvinnors pensioner jämnas ut, men det går långsamt. Om lönerna och arbetad tid blev jämställda över en natt så skulle de med tio år kvar till pension endast få tio års jämställda pensionsinbetalningar. Pensionen skulle därför behöva kanske 40 år på sig för att hamna i fas med ett jämställt arbetsliv, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten. 

Skillnad i inkomst ger skillnad i pension
Inkomstgapet är 20 procent mellan kvinnor och män. Tittar man i stället på underlaget för allmän pension, pensionsgrundande inkomst, så är gapet 14 procent, vilket beror på att det finns ett inkomsttak för intjänande till allmän pension. Inkluderas även pensionsgrundande belopp, det vill säga pensionsrätter för studier, barnår och sjukersättning, som ofta går till kvinnor, så minskar gapet till 10 procent.
– Inkomstgapet mellan män och kvinnor ger också ett pensionsgap i den allmänna pensionen. Det är dock inte lika stort eftersom skillnaden i pensionsrätt mellan könen är lägre än inkomstgapet. Den allmänna pensionen jämnar med andra ord ut inkomstgapet mellan män och kvinnor när de blir pensionärer, säger Kristin Kirs.

Tjänstepensionen ökar gapet
Tjänstepensionen ökar dock inkomstgapet mellan kvinnor och män över 65 år med 14 procent. Det beror på att det ges högre avsättningar till tjänstepensionen på inkomster som ligger över taket för intjänande till den allmänna pensionen.

– Eftersom inbetalningarna till tjänstepensionen ökar med höga inkomster, där en högre andel män återfinns, så ökar också skillnaden i pension mellan könen, säger Kristin Kirs.

Överföring av premiepension minskar gapet
Om gruppen gifta män för över sin premiepension till gruppen gifta kvinnor försvinner det totala intjänandegapet till allmän pension mellan män och kvinnor, och kvinnor skulle totalt ha något högre genomsnittligt intjänande till allmän pension. Enligt en beräkning skulle kvoten gå från 91 till 102. Om gruppen gifta män med små barn för över sin premiepension till gruppen gifta kvinnor med små barn skulle pensionsgapet mellan män och kvinnor också minska, kvoten skulle gå från 91 till 94.
Överföring av premiepension mellan makar är dock väldigt ovanligt, år 2019 var det endast 14 216 personer som gjorde det.

– Enkelt uttryckt försvinner pensionsgapet helt inom den allmänna pensionen om alla män som har möjlighet skulle föra över sin premiepension till sin maka, säger Kristin Kirs.

Hur män och kvinnor jobbar
Deltid: 25,7 procent av alla kvinnor jobbar deltid, siffran för män är 11 procent
VAB: 61 procent av alla kvinnor tar ut VAB (tillfällig föräldrapenning), siffran för män är 39 procent
Föräldrapenning: Kvinnor tar ut 70 procent av föräldrapenningdagarna medan män tar ut 30 procent
Källor: Försäkringskassan 2020 och SCB 2019

Dagens pensionärer – genomsnittlig total pension före skatt
Kvinnor: 15 800 kronor per månad (2019)
Män: 22 900 kronor per månad (2019)

Text Pensonsmyndigheten Foto iStockphoto