Ny guide ska öppna internet för äldre

2017 står 630 000 svenskar på något sätt fortfarande vid sidan av internet, rapporterar Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Även om ickeanvändarna återfinns i alla åldersgrupper är det äldre som främst går miste om de möjligheter som den alltmer digitaliserade vardagen erbjuder. För att vägleda äldre in i den digitala världen finns nu en internetguide.

För att hjälpa till att öppna vägen till ökad internetanvändning släpper nu organisationen IIS en internetguide. Guiden är tänkt att vägleda barn, barnbarn, vänner och släktingar som vill, att hjälpa närstående äldre att bli bättre på internet.

Hur man betalar räkningar, spelar spel och tar del av program i webbtv och webbradio är några av de saker som tas upp i guiden, som finns gratis att ladda ned på IIS webbplats, www.iis.se.

Krånglig teknik
I dag står 7 procent av den svenska befolkningen utanför internet, totalt 630 000. Någon eller några procent finns i alla åldrar, men det är framförallt de äldre som inte använder internet. Hälften av dem över 75 år är ickeanvändare.
Men det sker stora förändringar. För bara några år sedan stod en tredjedel mellan 66-75 år utanför internet, mot bara 14 procent i dag.

Den främsta orsaken till att inte använda internet är ointresse, men många anser även att krånglig teknik är ett hinder. Även funktionshinder som dålig syn och motorik säger många äldre är ett problem för internetanvändning. Få anger dock i dag att det är dyrt eller att de saknar uppkoppling.

Användningen ökar
Redan 2010 hade mer än 94 procent i alla åldrar upp till 55 år tillgång till internet hemma. För de över 55 år har tillgången till internet hemma ökat stadigt med några procentenheter varje år.
Bland de som är 66-75 år var det nästan två tredjedelar, 64 procent, som hade internet i hemmet 2010. Sex år senare, 2016, var det 93 procent i denna åldersgrupp som hade tillgång till internet i hemmet.

Bland dem som är 76 år eller äldre, är det nu mer än hälften, 56 procent, som säger att de har tillgång till internet i hemmet. Siffran ska jämföras med hur det var för sex år sedan, då hade bara drygt var fjärde, 27 procent, i den åldersgruppen tillgång till internet i hemmet.
I dag uppger 73 procent av männen i åldern 66-75 år att de dagligen använder internet i hemmet, jämfört med 64 procent av kvinnorna i samma ålder. I de yngre åldrarna är skillnaderna mellan könen små.

De som själva bedömer sig vara helt okunniga återfinns huvudsakligen bland de äldre. 52 procent av kvinnorna över 75 år och 38 procent av männen i samma ålder gör en sådan bedömning.

Ladda ner guiden

Text Ullacarin Tiderman

Relaterade artiklar

Senaste artiklarna