Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige och i världen.

Regeringen vill att befolkningen minskar intag av socker och salt

Livsmedelsverket har tillsammans med livsmedelsbranschen fått i uppdrag att minska salt- och sockerhalten i livsmedel. Myndigheten ska också ge förslag på hur man ska kunna minska intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel bland svenskarna.

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige och i världen. Med ohälsosamma matvanor menas exempelvis ett för lågt intag av bland annat fullkorn, grönsaker och frukt, fisk samt nötter och frön. Detta samtidigt som intaget av salt och socker är för högt. Ungefär 40 procent av svenskarna bedöms äta ohälsosamt. Många vetenskapliga studier visar att ohälsosamma matvanor medför att de livsstilsrelaterade sjukdomarna ökar och riskerar att fortsätta öka de närmaste decennierna.

– Livsstilsrelaterade sjukdomar medför en hög kostnad för samhället och är också en fråga om jämlikhet. Flera av dessa sjukdomar utgör också risk för allvarligt insjuknande i covid-19. En frivillig branschöverenskommelse är ett angeläget steg mot hälsosammare matvanor, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen vill med detta nå målet att tillsammans med livsmedelsbranschen minska intaget av salt, socker och andra energitäta näringsfattiga livsmedel hos befolkningen. Åtgärderna ska bygga på frivilliga insatser från branschen.  Överenskommelsens innehåll med avseende på sockersötade livsmedel ska i huvudsak fokusera på barn och unga.

Myndigheten ska lämna delredovisningar av uppdraget till regeringskansliet under tre år, 2021-2023, och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2024.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto