Regeringen vill förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården

Regeringen vill stoppa förtur med privata sjukvårdsförsäkringar

Privata sjukvårdsförsäkringar ska inte kunna ge förtur inom den offentligt finansierade vården, anser regeringen. Och privata vårdgivare inte ska kunna ge patienter med privat sjukvårdsförsäkring förtur till vård. De ska antingen ha avtal med den offentligt finansierade vården eller bara ta emot patienter med privats sjukförsäkringar. SKPF delar regeringens tveksamhet till privata sjukförsäkringar.

– Vi har de senaste åren sett en oroande utveckling där patienter med en privat sjukvårdsförsäkring kunnat få förtur inom hälso- och sjukvården. Så ska det inte gå till och vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren.
Personer i behov av hälso- och sjukvård ska få vård på lika villkor, anser regeringen. Och tillsatte därför en utredning med uppdraget att reglera de privata sjukvårdsförsäkringarna i augusti 2020. Utredningen överlämnade i oktober 2021 sitt slutbetänkande. 

Utredingen föreslår bland annat en ökad skyldighet för regionerna att se till att patienter som får vård inom den offentligt finansierade vården inte påverkas negativt av att privata vårdgivare som bedriver offentlig vård har andra uppdrag, till exempel patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.
– Regeringen avser att utifrån utredningens förslag lämna en proposition till riksdagen under våren. Men redan nu kan vi konstatera att mer behöver göras. Utredningen lägger ett stort ansvar på regionerna att själva bedöma risker och behov av åtgärder. I regioner där man politiskt anser att en högre andel privatfinansierad vård är något positivt riskerar dessa åtgärder inte få avsedd effekt.

Mot bakgrund av detta ger regeringen Sofi Nyström i uppdrag att komplettera utredningens förslag med två konkreta tillägg. Utredaren Sofi Nyström ska lämna förslag som i möjligaste mån innebär följande:

 • att en privat vårdgivare som ingår avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region, och därmed bedriver offentligt finansierad vård, inte får ta emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring för sådan vård som avtalet med regionen avser, och
 • att offentligt finansierade vårdgivare får ta emot remitterade patienter från privata vårdgivare endast om den privata vårdgivaren har avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region och därmed bedriver offentligt finansierad vård.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022.
Utredningen: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80)

 • SKPF anser:
  Sverige är på väg mot en större andel privat finansierad vård. Det är lätt att förstå att förlorarna kommer att bli de som behöver vård mest – äldre, sjuka, kvinnor och låginkomsttagare.
  – att privata sjukvårdsförsäkringar ska regleras hårdare. Det behövs aktiva och medvetna beslut från riksdag och regering i olika frågor som rör privata sjukvårdsförsäkringar.
  – att staten och regionerna behöver ta ett större ansvar i olika frågor som rör försäkringar i syfte att tillförsäkra patienterna en god och patientsäker vård som ges efter behov.
  – att privata sjukförsäkringar är ett hot mot välfärdsmodellen. Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Det finns risk för undanträngning av de som är störst behov av vård och att kvalificerad personal, till exempel att specialistläkare som är en bristvara, rekryteras av den privata sektorn.
  – att sjukvården steg för steg lämnar de tre principer som varit vägledande för en jämlik fördelning av vårdresurser. Sverige får alltmer en vård som främst är till för relativt friska medel- och höginkomsttagare. Det är de med minst vårdbehov som betalar för privat sjukvårdsförsäkring.
  – att det är tid att sätta stopp för de privata sjukvårdsförsäkringarna. Det måste vara möjligt att förhindra offentligt finansierade vårdgivare att ta emot försäkringspatienter och därigenom ta av de gemensamma resurserna som samhället avsatt till sjukvård.

SKPFs remissvar

Foto iStockphoto

Senaste artiklarna