Sverige sämst på fast vårdkontakt

Sverige är fortsatt sämst i klassen när det gäller andelen personer över 65 år som har en fast vårdkontakt, visar en enkätundersökning som Våranalys deltagit i, genomförd i tio länder. I Sverige har 69 procent en fast vårdkontakt, visa undersökningen.

Andelen äldre över 65 år som har en fast vårdkontakt i Sverige har ökat med 8 procentenheter till 69 procent sedan 2017, men i jämförelse med de övriga nio deltagande länderna har Sverige fortsatt lägst andel med fast vårdkontakt.

I myndigheten Vård- och omsorgsanalys undersökning, där befolkningen från 65 år och äldre har svarat på hur de tycker att hälso- och sjukvården fungerar, hade Sverige lägst andel äldre som hade en fast vårdkontakt. Detta i jämförelse med svaren från befolkningen i Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

Sverige och Storbritannien är de enda två länderna i jämförelsen där färre än 90 procent har en fast vårdkontakt. Norge toppar listan med 99 procent tätt följd av Frankrike, Nederländerna, Nya Zeeland och Tyskland med 98 procent.

Vården av personer med kronisk sjukdom har visserligen förbättrats i Sverige. Samtidigt upplever många fortsatta brister i samordningen av vården och att det är långa väntetider när det gäller vård som inte är akut.

Resultaten är en del av den årliga studien International Health Policy Survey (IHP) som genomförs i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund.

I Sverige deltog drygt 3 000 slumpmässigt utvalda personer från 65 år i årets undersökning.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto