Regeringen vill att att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Undersköterskors skyddade yrkestitel har varit på tapeten under lång tid och en förändring som SKPF Pensionärerna stödjer. Nu har regeringen gått vidare med förslaget och skickat det på remiss till Lagrådet. Målet med en skyddad yrkestitel för undersköterskor är att stärka kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg.

SKPF Pensionärerna har länge efterfrågat en höjning av kompetensen hos Sveriges största yrkesgrupp och vikten av att yrket uppvärderas.
Socialminister Lena Hallengren, menar att en enhetlig och nationellt fastställd kompetensnivå skapar en ökad tillit i verksamheterna.

Undersköterskor är verksamma inom såväl kommunalt finansierad vård och omsorg som hälso- och sjukvård finansierad av regionerna. En majoritet av undersköterskorna i kommunerna arbetar inom äldreomsorgen. Yrkesgruppen arbetar ofta allra närmast de äldre, brukare såväl som patienter. Den kompetens som undersköterskor besitter spelar därför stor roll för verksamheternas kvalitet och för patientsäkerheten.

Krävs bevis på yrkestitel
I lagrådsremissen föreslår regeringen att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet. Detta ska gälla på hälso- och sjukvårdens område samt i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Grunden för att få en skyddad yrkestitel ska vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Ska gälla från 1 juli 2023
De föreslagna övergångsbestämmelserna innebär att de personer som den 1 juli 2023 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda titeln under tio år. Därefter behöver de ha ansökt om och beviljats ett bevis för att fortsatt få använda yrkestiteln.

Under samma tidsperiod ska även bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kunna ges till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan, eller kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto