Vaccinationsbevis till sommaren

30 miljoner kronor avsätter regeringen för att ta fram ett vaccinations-bevis. Vaccinationsbeviset ska utformas för att möta internatio­nella krav och ska exempelvis underlätta resande.

Ett vaccinationsbevis ska kunna gäller samtliga personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19 för att vaccinerade på ett lätt sätt ska kunna visa upp giltig vaccination, antingen digitalt eller på papper.

Arbetet med att ta fram beviset och hitta tekniska lösningar ska göras under våren och invol­verar tre myndigheter, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 

Klart i juni
Systemet är tänkt att vara klart i juni. När och hur det ska kunna börja användas beror också på hur det övergripande europeiska samarbetet fortlöper. Kostnaderna för arbetet beräknas till 30 miljoner kronor.

Vill hitta EU-standard
Ett förberedande arbete kring ett vaccinationsbevis har pågått sedan slutet av hösten. Den 17 mars presen­terade EU-kommissionen ett förslag på en gemensam EU-standard för ett digitalt grönt certifikat med vaccinationsbevis. Ett certifikatet skulle underlätta den fria rörligheten, menar EU-kommissionen ovh förslaget ingår ett gemensamt ramverk för hur man ska utfärda, verifiera och kunna godkänna uppgifter på certifikatet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regerings-partierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Regeringen ska lämna förslaget till riksdagen i en kommande extra ändringsbudget.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto