Exakt hur många som avlider på grund av influensa varje år är osäkert eftersom det inte registreras som dödsorsak. Socialstyrelsen anger mellan 500 och 700 personer per år.

Debattartikel i DN: Sverige behöver ett nationellt vaccinprogram för äldre

Pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, PRO, SPF Seniorerna samt if – de forskande läkemedelsföretagen skriver på DN Debatt att det är obegripligt att regeringen inte vill införa ett vaccinationsprogram som skulle rädda många äldres liv.

De inleder debattartikeln: Tusentals äldre har blivit svårt sjuka eller avlidit på grund av covid-19. Ändå avstår regeringen från att införa ett nationellt vaccinationsprogram mot influensa och mot pneumokocker som skulle kunna rädda livet på många äldre.

Sverige har haft högst dödlighet 
Sverige tillhör tyvärr de länder i världen som hittills haft högst dödlighet på grund av covid-19 i relation till befolkningsstorlek. Det är framför allt bland sköra äldre som livet förkortats. Just nu sätts hoppet till att det flertal vaccinkandidater, som är under utveckling, ska få stopp på pandemin. Beskeden från regeringen har varit kraftfulla – inget ska få stå i vägen för att vi i Sverige ska få tillgång till olika vacciner så snart de är godkända och kan levereras. Dessa besked ser vi positivt på. Just därför blir det extra svårt att förstå varför regeringen inte beslutar om vaccinationsprogram för effektiva vacciner som redan finns tillgängliga.

WHO rekommenderar
Flera skäl talar för vaccinering av äldre mot influensa och mot pneumokocker. Särskilt nu under pandemin. När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. Världshälso­organisationen, WHO, rekommenderar vaccination mot respiratoriska sjukdomar.

Gratis i Danmark
I Danmark meddelade folketinget i mars att personer som är 65 år eller äldre och riskgrupper ska skyddas mot pneumokocker genom kostnadsfri vaccination. Syftet med det nya vaccinationsprogrammet, som även innehåller vaccination mot influensa, är att minska antalet sårbara patienter som drabbas av allvarliga sjukdomar. Dessutom hjälper reformen till att förhindra överbelastning av sjukvårdssystemet under coronapandemin.
Ytterligare ett argument för vaccinationer är att de minskar förekomsten av infektioner, och frånvaron av infektioner minskar i sin tur användningen av antibiotika. Att minska antibiotikaresistensen bör vara en prioriterad fråga i för regeringen.

Ett färdigt förslag finns
På regeringens bord ligger ända sedan 2016 ett färdigutrett förslag till vaccinationsprogram från Folkhälsomyndigheten. Vaccination av personer över 65 år mot influensa och pneumokocker minskar smittspridning eller sjukdomsbörda och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccinerna kostnadsfritt och oberoende av vilken region man bor i. På så sätt bidrar man till en jämlik sjukvård.

Influensan på väg
Nu står vi inför årets influensa­säsong. Den kommer liksom tidigare år tyvärr att föra med sig att många sköra äldre avlider. Exakt hur många som avlider på grund av influensa varje år är osäkert eftersom det inte registreras som dödsorsak. Socialstyrelsen anger mellan 500 och 700 personer per år. Enligt Folkhälsomyndighetens och Social­styrelsens statistik insjuknar ungefär 1 500 personer varje år i Sverige i pneumokocksjukdom. Av dessa avlider 1 till 2 procent.

Vaccinationsprogram behövs för äldre
Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, vilket har gett tydliga effekter genom att ta bort de varianter av bakterierna som vaccinet innehåller från att cirkulera i samhället. Men äldre behöver skyddas mot andra varianter av pneumokocker och det är möjligt med vaccination. Äldre behöver precis som barn skydd mot pneumokock­sjukdom.

Många dör i förtid helt i onödan
Under förra influensasäsongen vaccinerades bara drygt hälften, 53 procent, av alla över 65 år mot influensa. För vaccination mot pneumokocker finns inget heltäckande register och säkra data, men vaccinationsgraden är lägre än för influensa. Avsaknaden av nationella vaccinationsprogram leder till stora ojämlikheter över landet. Vissa regioner står för vaccinkostnaden, men i andra får man själv betala. Det är glädjande att se att alla regioner detta år kommer att erbjuda influensa­vaccination kostnadsfritt för riskgrupper, men priset för pneumokock­vaccination för den enskilde fortsätter att skilja sig kraftigt åt mellan regionerna.

Minskar lidande och för tidig död
Men detta är inte enbart en fråga om att alla ska ha råd med vaccinet och att vården därmed ska bli mer jämlik. Ett införande av nationella vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker skulle innebära att det i hela landet byggs upp en fungerande infrastruktur för exempelvis kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning via register – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammen. Vaccinationstäckningen skulle öka, vilket i sin tur minskar behovet av sjukhusvård, och ger mindre lidande och förtida död.

Kostnadsfritt i Norrbotten
Region Norrbotten erbjuder sedan influensasäsongen 2018/19 alla äldre att kostnadsfritt vaccineras mot invasiv pneumokocksjukdom. Sjukvården i Norrbotten passar på att erbjuda detta varje gång en ovaccinerad person är på besök inom vården, året runt, oavsett anledning. Den tydliga effekten av detta målmedvetna arbete är att Norrbotten nu har en hög täckningsgrad mot invasiv pneumokocksjukdom, cirka 50 procent.

Sverige har varit ett föregångsland
Sverige har tidigare varit ett föregångsland för vaccinationsprogram, och vi har alla förutsättningar att återta den positionen. Det råder närmast total enighet om fördelarna med vaccinationsprogram inom den medicinska professionen och bland beslutsfattare. Även det folkliga stödet för vacciner är fortsatt mycket starkt, trots all diskussion och uppmärksamhet kring vaccinskepticism.

Regeringen lade nyligen fram den mest expansiva budgetpropositionen någonsin. Men inte heller denna gång innehöll budgeten någon satsning på ett nationellt äldrevaccinations­program mot influensa och pneumokock. I stället uttalade socialministern en förhoppning om att regionerna ska förstå betydelsen av vaccination för äldre och riskgrupper och erbjuda dem detta. Med andra ord tycks regeringen kunna leva med skillnader i vaccination och hälsa som beror på i vilken region du råkar bo och hur tjock din plånbok är.

Ett vaccinationsprogram bör införas
Som företrädare för Sveriges tre största pensionärsorganisationer samt som företrädare för de företag som utvecklar och levererar vacciner menar vi samstämt att regeringen måste införa ett nationellt vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker. Sveriges äldre har rätt till en jämlik behandling. Vi har ännu inte gett upp hoppet om att regeringen ska stå upp för den grundläggande principen i svensk hälso- och sjukvård – också när det gäller vaccination till äldre.

Läs debattartikeln på DN Debatt

Text Christina Tallberg, PRO; Eva Eriksson, SPF Seniorerna; Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna och Anders Blanck, Lif – de forskande läkemedelsföretagen Foto SKPF, SPF, PRO.

Senaste artiklarna