Digitala vårdmöten nödvändiga i framtiden

För att klara det ökade trycket på vård och omsorg i framtiden kommer användningen av teknik att bli nödvändig. Det spår såväl läkare och annan vårdpersonal samt politiker och tjänstemän inom vård och omsorg. Ett exempel är den snabba ökningen av digitala vårdtjänster.

I Jönköping kan man redan besöka primärvården digitalt och i Stockholm kommer man att kunna göra det från och med den 1 januari 2019. Då ska alla vårdcentraler kunna erbjuda digitala läkarbesök via nätet.
Det blir ett helt nytt landskap som öppnar sig. Den digitala vården kan ju sökas av alla överallt och det spelar ingen roll var patienten befinner sig eller var läkaren ger diagnosen.
Nu går diskussionerna höga – kommer detta att minska trycket på primärvården – eller kommer detta att skapa en överkonsumtion när läkarbesöket bara är en dataknapp bort?
Regeringen har gett utredaren Göran Stiernstedt i uppdrag att titta närmare på hur vård via nätet ska kunna fungera långsiktigt.
Man vill helt enkelt få bättre kontroll på en relativt ny marknad, som visserligen inneburit en ökad tillgänglighet – men som också kan medföra ökade kostnader, att skattemedel används felaktigt, och risker för patienter.
Vilken vård är lämplig att erbjuda via digitala vårdmöten, är en av frågorna som Göran Stiernstedt ska försöka besvara.
Exempelvis vill programrådet Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) att läkaren inte ska kunna skriva ut antibiotika utan en fysisk undersökning.

Behov av snabb, billig vård
Redan den 15 juni ska Stiernstedt presentera en delrapport och hela utredningen ska vara klar den 31 december.
En del i detta arbete var att begränsa avgiften som landstingen betalar för digitala vårdbesök till 650 kronor och samtidigt har man satt ett riktmärke för patientavgiften på minst 100 kronor. Men landstingen får själva bestämma hur hög patientavgiften ska vara. I Stockholm betalar man 200 kronor per läkarbesök på vårdcentral medan Sörmland har 0 kronor.
Vid ett seminarium som tidningen Dagens medicin anordnade i Stockholm fanns förutom vård- och omsorgspersonal från hela landet, tjänstemän och politiker samt representanter från de olika digitala vårdföretagen.
När dessa blickade framåt var man ense om att bejaka behovet av snabb och billig vård vid enkla standardärenden för övrigt friska patienter. Och i detta fall ansåg man att det digitala vårdbesöket skulle frigöra resurser för primärvården.

Provtagning på Ica
Många ser också framför sig att patienten kommer att äga sin egen information och att det kommer att finnas öppna journalsystem som patienten kan dela med läkaren vid ett vårdbesök. Behövs det göras en provtagning kommer sådana möjligheter att finnas på andra platser än vårdcentraler och sjukhus, exempelvis i dagligvaruhandeln. Den som vill kommer att kunna ha egna medicinska redskap, ett billigt provtagningskit, och kan därmed göra enklare undersökningar på sig själv.
I och med att vällevnadssjukdomarna ökar kommer sjukvården inte att kunna ta hand om allt. Då blir hjälp till självhjälp allt viktigare och digitalisering blir ytterligare ett sätt att vara tillgänglig.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto