Mer stöd till äldre vid hemgång från sjukhus

Många äldre med stora vård- och omsorgsbehov får ta ett alltför stort ansvar för sina vård- och omsorgskontakter. När äldre skrivs ut från sjukhuset behöver de många gånger stöd från hemtjänst, hemsjukvård eller andra insatser. För att undvika återinskrivning lägger regeringen 24 miljarder extra för att kunna ge en trygg hemkomst.

Samverkan mellan kommuner och landsting behöver bli bättre för att äldre ska få tryggare vård och omsorg.
Sedan årsskiftet gäller ny lag som ställer högre krav på både kommuner och landsting. Nu beslutar regeringen även om ekonomiska tillskott.

  • Totalt lägger regeringen 24 miljarder kronor på att Sveriges kommuner och landsting ska säkerställa tryggare hemgång från sjukhus
    12 miljoner kronor ska användas till regionala utskrivningsledare och central samordning för att införa nya metoder och arbetssätt för en trygg hemgång samt samverkan mellan kommuner och landsting. Dessa pengar har fokus på kommunernas ansvar
    12 miljoner kronor ska stärka vårdens möjligheter att uppfylla den nya lagen.

– Det behövs mer och bättre stöd till äldre som skrivs ut från sjukhus och som behöver extra stöd av exempelvis hemtjänsten. Nu måste kommuner och landsting växla upp för att ge en smidigare hemgång för våra äldre, säger äldreminister Lena Hallengren.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto

Relaterade artiklar