Ny lag ska minska onödiga vårddygn

Vissa kommuner är redo, för andra kommuner kommer lagförslaget att innebära viss vånda innan allt faller på plats. Den 1 januari 2018 träder lagen i kraft. Då blir utskrivningsklara patienter på sjukhus, ofta multisjuka äldre, den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar.

Många äldre patienter blir kvar på sjukhus trots att de är medicinskt färdigbehandlade. Där tar patienten inte bara upp en vårdplats för någon som skulle behöva den bättre, utan det blir också en dyr och ofta onödig förlängning av sjukhusvården.
Från den 1 januari 2018 går ansvaret snabbare över till kommunernas hälso- och sjukvård. Då är det deras ansvar att se till att patienten blir omhändertagen i det egna hemmet eller på det särskilda boendet på bästa sätt och att vård och rehabilitering fungerar från dag ett.

Men det som har varit och för många regioner fortfarande är en stötesten, har sin förklaring i hur väl utvecklat vårdsamarbetet är mellan landsting/region och kommun.
Tidigare har all sjukvård skötts av landstinget, nu går alltmer av vården och omsorgen om de äldre över i kommunernas regi.

Tryggare och säkrare för patienten
Den nya lagen ska ge en tryggare och säkrare övergång från sjukhusvård till vård i hemmet, från landsting till kommun. För att det i slutänden ska bli en bättre vård och omsorg om den äldre. Vården ska bli mer patientnära och den äldre ska ha större möjlighet att vara delaktig och själv bestämma om den egna vården.
– Samordning verkar vara något som brister. I internationella jämförelser ligger Sverige i botten. Det finns mycket att lära och det finns stora samordningsbehov. Det är dags att skifta fokus till hur det är för patienten, i stället för att konstatera och att allt finns med i vårdkedjan och bara bocka av, säger Peter Nilsson vid myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Det är klart att det kommer att uppstå en del övergångsproblem.

Han menar att det finns goda exempel både lokalt och regionalt som vi kan lära av. Bland annat pekar han på hur Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting samverkar i det gemensamma företaget Tio100. Här samlas alla pengar för landstingets och kommunens hälso- och sjukvård under en och samma hatt. Samordning och samarbete har gett en väl fungerande vårdkedja. Samarbetet som startade som ett projekt 2006 permanentades 2016.

Minskat dyr sjukhusvård
– Primärvården har 17 procent av våra gemensamma resurser för hälso- och sjukvården. Vi har i dag en väldigt sjukhustung vård, som också är mycket dyr. Ändrar vi inte på det får vi en primärvård som är väldigt tung och ingen kommer att vilja jobba där, menar Peter Graf, vd för Tio100.
I Norrtälje har man lyckats med att minska den dyra sjukhusvården till förmån för vård och omsorg i det egna hemmet och fört över ansvaret tidigare för utskrivningsklara patienter till kommunen.
– Vi kan visa att vi är kostnadseffektiva när vi flyttar färdigbehandlade patienter ut i boende – till hemmet eller särskilt boende, säger Peter Graf.

Vid hälsocentralen Borgholm på Öland jobbar läkaren Åke Åkesson tillsammans med vårdpersonal i hemtjänst, hemsjukvård och ambulanspersonal på ett liknande sätt och där har man som mål att minska antalet slutenvårdsdygn med 50 procent.
– Det går inte på något annat sätt. Hemsjukhuset är Sveriges största sjukhus och vi ska klara allt som inte behöver specialistvård.

Måna är oroliga
Men många är också oroliga för hur den nya lagen kommer att slå mot de multisjuka äldre. Kommer vårdkedjan att fungera? Kommer resurserna att finnas tillgängliga för att kunna ta emot de äldre när de är medicinskt färdigbehandlade på ett patientsäkert sätt?
– Det är klart att det kommer att uppstå en del övergångsproblem. Vi kommer inte bara att behöva tänka hälso- och sjukvård, utan också hur det ser ut i hemmet och på biståndshandläggarens arbete, säger Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Sävsjö kommun.

Hon menar att det krävs rätt bemanning, rätt utbildning och tillräckligt med omvårdnadspersonal för att kommunen ska klara omställningen. Dessutom krävs utbildning eftersom sjuksköterskor i dag inte har den kunskap som krävs för att klara hela behovsspektrat när den äldre kommer hem.
– Vi behöver specialutbildade sjuksköterskor till den kommunala häls- och sjukvården för att kunna ge en patientsäker vård, anser hon.

  • Fakta
    Lagen bygger på förslag presenterade i Göran Stiernstedts betänkande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård som presenterades 2015. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018.
    Under en temadag arrangerad av tidningen Dagens Medicin Agenda presenterades olika aspekter av lagen, vilka konsekvenser den får och det ökade kravet på samarbete mellan kommuner och landsting.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto