Ny pandemilag ska minska smittspridning

Fredagen den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som har till uppgift att mer effektivt hindra smittspridningen av covid-19. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen”. Den nya förordningen innebär att det nu bli obligatoriskt att ange det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Och vid privata fester får det samlas max åtta personer.

Den nya förordningen – kallad ”begränsningsförordningen” – innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Detaljerade föreskrifter
Med stöd av begränsningsförordningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram mer detaljerade föreskrifter. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att ange det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas. Maxantalet ska också skyltas vid alla entréer. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Folkhälsomyndigheten ska i föreskrifter även ta fram anvisningar för hur trängsel kan undvikas. Det kan vara alternativa lösningar till fysiska köer eller att besökare anvisas till en särskilt angiven in- eller utgång.

Bara åtta på fest
Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max åtta personer.

Det är Länsstyrelserna som har tillsynsansvaret för att se till att reglerna följs. Länsstyrelsen i Dalarnas län får en samordnade roll.  Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om böter. Det kan också bli tal om stängning för de som inte följer reglerna. Folkhälsomyndigheten kommer att ge vägledning kring hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Fler åtgärder kan komma
Regeringen har i ett inledande skede valt att reglera sådan verksamhet där behovet utifrån smittspridningsläget bedöms som störst, och kommer att återkomma om andra åtgärder som kan bli aktuella med stöd av den nya tillfälliga covid-19-lagen.

Den nya reglerna gäller från och med söndagen den 10 januari.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto